Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki jest państwową instytucją kultury, która poprzez działalność popularyzatorską, wystawienniczą, edukacyjną, badawczą oraz wydawniczą, ma za zadanie promować kulturę architektoniczną i urbanistyczną. NIAiU został utworzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zarządzeniem z dnia 21 listopada 2017 roku. Dyrektorem Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki jest Bolesław Stelmach.

Trwające

Zakończone

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę nr NIAiU/3/2020/ZC dot. usługi druku materiałów wraz z dostawą na potrzeby Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki (II) [doc]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu NIAiU/3/2020/ZC

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części  2 i 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na usługę druku materiałów wraz z dostawą na potrzeby Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki [NIAiU/2/2020/ZC] wraz z informacją o unieważnieniu części 1 postępowania.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu NIAiU/2/2020/ZC  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na usługę druku publikacji „Polska Polityka Architektoniczna. Studia i szkice” wraz z dostawą na potrzeby Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki [NIAiU/1/2020/ZC]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu NIAiU/1/2020/ZC

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na usługę druku materiałów wraz z dostawą na potrzeby Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki  [NIAiU/6/2019/ZC]
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do zapytania o cenę nr NIAiU/6/2019/ZC

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu dot. druku (II) NIAiU/5/2019/ZC

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w postępowaniu dot. druku (II) NIAiU/5/2019/ZC

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na usługę druku materiałów wraz z dostawą na potrzeby Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki (II)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu dot. druku NiAiU/2/2019/ZC

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na usługę druku materiałów wraz z dostawą na potrzeby Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki

Ogłoszenie nr 578829-N-2019 z dnia 2019-07-26 r.
Wykonanie makiet niezbędnych do realizacji wystawy „Tożsamość. 100 lat polskiej architektury”
SIWZ
Zmiana treści SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4a do SIWZ
Załącznik nr 4b do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia – czesc_1_zalacznik_1a
Opis przedmiotu zamówienia – czesc_2_zalacznik_1b
Opis przedmiotu zamówienia – czesc_3_zalacznik_1c
Opis przedmiotu zamówienia – czesc_4_zalacznik_1d
Opis przedmiotu zamówienia – czesc_5_zalacznik_1e [1]
Opis przedmiotu zamówienia – czesc_5_zalacznik_1e [2]
Opis przedmiotu zamówienia – czesc_5_zalacznik_1e [3 – zakres próbki]
Informacja o otwarciu ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Informacja o unieważnieniu postępowania cz. 2,3,4
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie nr 566941-N-2019 z dnia 2019-06-28 r.
Wykonanie makiet wraz ze skrzyniami transportowymi i ich dostawą w związku z realizacją wystawy „Tożsamość. 100 lat polskiej architektury” (II) 
SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4a do SIWZ
Załącznik nr 4b do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia – czesc_1_zalacznik_1a
Opis przedmiotu zamówienia – czesc_2_zalacznik_1b
Opis przedmiotu zamówienia – czesc_3_zalacznik_1c
Opis przedmiotu zamówienia – czesc_4_zalacznik_1d
Opis przedmiotu zamówienia – czesc_5_zalacznik_1e
Odpowiedzi na pytania wraz ze zmianą treści SIWZ
Plik odpowiedz_pytanie_ 2_zoo warstwice.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Informacja o otwarciu ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie nr 553340-N-2019 z dnia 2019-05-29 r.
Wykonanie makiet wraz ze skrzyniami transportowymi i ich dostawą w związku z realizacją wystawy „Tożsamość. 100 lat polskiej architektury”.
SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ – po zmianach
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4a do SIWZ
Załącznik nr 4b do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia – czesc_1_zalacznik_1a
Opis przedmiotu zamówienia – czesc_2_zalacznik_1b
Opis przedmiotu zamówienia – czesc_3_zalacznik_1c
Opis przedmiotu zamówienia – czesc_4_zalacznik_1d
Opis przedmiotu zamówienia – czesc_5_zalacznik_1e
Opis przedmiotu zamówienia – czesc_6_zalacznik_1f
Opis przedmiotu zamówienia – czesc_7_zalacznik_1g
Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ
Informacja o otwarciu ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – część 2 i 7 postępowania
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawy

Polityka prywatności

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Mając na uwadze prawo do prywatności, przygotowaliśmy zestaw informacji obejmujący m.in. w jaki sposób i po co przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe oraz jakie prawa gwarantuje nowe prawo.

Administrator danych

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane Pani / Pana dane osobowe jest: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki (dalej: NIAiU), ul. Foksal 4 Warszawa 00-366, tel. (22) 522-65-30 adres e-mail: sekretariat@niaiu.pl

Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych to osoba, z którą można się skontaktować mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Pani / Pana danych osobowych przez NIAiU. Możesz to uczynić na dwa sposoby:
1) mailowo: iod@niaiu.pl
2) korespondencyjnie: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, ul. Foksal 4 Warszawa 00-366,
Cele i podstawy przetwarzania Przetwarzamy przekazane nam Pani / Pana dane osobowe, w celu korzystania z zasobów strony internetowej Instytutu w tym organizowanych i realizowanych zadaniach, projektach, programach, konkursach – robimy to na podstawie wyrażonej zgody. Przetwarzając dane osobowe realizujemy również swoje uzasadnione interesy, którymi są: 1) monitorowanie zgodnego z regulaminami udziału w zadaniach, projektach, programach, konkursach, , 2) obsługa zapytań kierowanych do Instytutu, 3) kontakt z uczestnikami zadań, projektów, programów, konkursów związanych z ich funkcjonowaniem.

Odbiorcy danych

Odbiorcy to inne organizacje, którym Instytut może ujawnić zgodnie z prawem Pani / Pana dane osobowe.
Należą do nich:
1) organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
2) podmioty zewnętrzne wspierające Instytut w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi informatyczne, oraz instytucje państwowe i samorządowe współpracujące z NIAiU,
3) dostawcy usług lub produktów działającym w imieniu NIAiU, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi prawne, IT, transportowe, kurierskie, pocztowe, serwisowe

Czas przetwarzania danych

Instytut będzie przetwarzał Pani / Pana dane osobowe do czasu wycofania przez daną osobę zgody na udział w zadaniu, projekcie, programie, konkursie a po jej wycofaniu w terminach pozwalających Instytutowi na dochodzenie lub obronę przed roszczeniami z tytułu korzystania / udziału w zadaniach, projektach, programach, konkursach. Uprawnienia osób, których dane osobowe są przetwarzane Ponieważ przetwarzamy dane osobowe, każda osoba wobec Instytutu ma prawo do: 1) dostępu do treści swoich danych, 2) sprostowania danych, 3) usunięcia danych, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu, 7) cofnięcia zgody z udziału w zadaniach, programach, konkursach w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 8) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy dana osoba uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Czy musi Pani / Pan podać nam swoje dane? Podając nam swoje dane w pełni dobrowolnie, przy czym jeżeli tego Pani / Pan nie zrobi, nie będzie mogła/mógł przystąpić do organizowanych przez Instytut projektów, programów, konkursów. Przekazywanie danych osobowych do Państwa Trzecich Nie będziemy przekazywali Pani / Pana danych osobowych do Państw Trzecich, a więc państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Nie będziemy przetwarzali Pani / Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie będziemy Pani / Pana profilowali.