Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisów internetowych Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki (NIAiU) i plików cookies

Polityka prywatności realizowana przez serwisy: niaiu.pl, przewodniki.niaiu.pl

1.Niniejsza polityka prywatności (dalej zwana: polityką) zawiera informacje na jakich zasadach i przy wykorzystaniu jakich środków technicznych są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane dane o użytkownikach korzystających ze stron internetowych NIAiU.

2.Operatorem serwisu internetowego jest: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, ul. Foksal 4 Warszawa 00-366, tel. (22) 522 –65 –30 adres e-mail: sekretariat@niaiu.pl NIP: 525-273-34-95, REGON: 368945652.

3.Pod pojęciem serwis internetowy należy rozumieć wszystkie strony internetowe, których właścicielem, twórcą, administratorem, moderatorem jest Instytut, oraz informacje lub dokumenty zawarte na tych stronach.

Cele pozyskiwania informacji o użytkownikach

1.Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

b. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczek”),

c. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego nazwa.pl.

2.Informacje w formularzach oraz cel przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji:

a. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

b. Serwis może zapisać ponadto inne informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

c. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

d. Operator Serwisu może przechowywać informacje lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego.

Zgoda użytkownika

1.Operator Serwisu jest zobowiązany uzyskać zgodę od użytkownika końcowego na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do informacji, przy czym powyższa zgoda może być wyrażona za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

2.Powyższa zgoda:

a. nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści,

b. może być wyrażona drogą elektroniczną, pod warunkiem jej utrwalenia i potwierdzenia przez użytkownika końcowego,

c. może być wycofana w każdym czasie, w sposób prosty i wolny od opłat,

d. przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie może powodować zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

3. Warunków, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nie stosuje się, jeżeli przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do informacji jest konieczne do:

a. wykonywania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej,

b. dostarczania usługi telekomunikacyjnej lub usługi drogą elektroniczną, żądanej przez użytkownika końcowego.

Instalacja oprogramowania

Operator Serwisu może instalować oprogramowanie w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego, przeznaczonym do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem, że użytkownik końcowy:

a. przed instalacją oprogramowania został poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez Operatora Serwisu z tego oprogramowania,

b. zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o sposobie usunięcia oprogramowania z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego użytkownika,

c. przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, ul. Foksal 4 Warszawa 00-366, tel. (22) 522 –65 –30.

2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a. przetwarzane zgodnie z prawem,

b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepodda wane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3. Użytkownik może dobrowolnie udostępnić swoje dane osobowe w postaci:

a. imię i nazwisko, nazwa firmy,

b. adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),

c. numer telefonu,

d. adres e-mail,

e. numer NIP,

f. adres IP komputera.

4. Administratorem danych osobowych jest Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki.

5. Dane osobowe będą zbierane w celu korespondencji z interesariuszami w zakresie działań statutowych NIAiU, realizacji umów, realizacji współpracy/ wolontariatu, realizacji programów, projektów, konkursów, zadań własnych lub zleconych.

6. Zgodnie z przyjętą praktyką bezpieczeństwa przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.W plikach logów serwera WWW zapisujemy następujące dane:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta -identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi http,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) -w przypadku gdy przejście do strony serwisu NIAiU nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

7. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu. Dane zbierane są w niezbędnym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem przez osoby trzecie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom. Odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Operator Serwisu może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom państwowym na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

9. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji usług oraz do momentu ewentualnego odwołania zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla skorzystania z określonej usługi uniemożliwia prawidłowe skorzystanie z takiej usługi.

12. Każdemu Użytkownikowi, którego dane dotyczą, w każdym czasie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprzez kontakt z Administratorem pod wskazanym adresem: sekretariat@niaiu.pl

13. Każdemu Użytkownikowi, którego dane dotyczą, w każdym czasie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych do innego podmiotu poprzez kontakt z Administratorem pod wskazanym adresem: sekretariat@niaiu.pl

14. W przypadku gdy podczas przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia przepisów RODO, każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki gwarantuje Użytkownikom stron www prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. NIAiU informuje, że używa na swoich stronach technologii takich jak pliki cookies tj. plików tekstowych, tzw. Ciasteczek.

Pliki cookies są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z serwisów. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może poznać adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić, jakie strony przeglądał on przed wejściem na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony (Użytkownik anonimowy), bez podawania imienia i nazwiska Użytkownika, a jedynie z komputerem połączonym z internetem, na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP). Dodatkowo, takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

W ramach naszych serwisów stosowane są dwa rodzaje plików cookies–„sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Zarządzanie plikami cookies. Wyrażenie i cofnięcie zgody

Przeglądarka internetowa bardzo często domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Operator Serwisu zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

NIAiU oświadcza, iż ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie serwisu.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

© 2020 Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki