Ochrona danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa, REGON: 368945652.
b) Kontakt z Inspektorem ochrony danych: 22 522 65 30 lub iod@niaiu.pl
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji celów statutowych Instytutu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a/b/c/d/e/f oraz art. 9. ust.2 lit. a/b/c/j RODO. Konkretna podstawa będzie podawana w bezpośrednim kontakcie z osobą, której dane będą przetwarzane.
d) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator powierzy je do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
e) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody, wniesienia sprzeciwu, zakończenia współpracy oraz na podstawie przepisów archiwizacyjnych.
g) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
h) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych.
i) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowy Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.
j) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu lub obowiązkowe na podstawie przepisów prawa.
k) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Promyk Consulto Paweł Pogorzelski
22 522 65 30
iod@niaiu.pl