Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki jest państwową instytucją kultury, która poprzez działalność popularyzatorską, wystawienniczą, edukacyjną, badawczą oraz wydawniczą, ma za zadanie promować kulturę architektoniczną i urbanistyczną. NIAiU został utworzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zarządzeniem z dnia 21 listopada 2017 roku. Dyrektorem Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki jest Bolesław Stelmach.

Archiwum zamówień publicznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę nr NIAiU/3/2020/ZC dot. usługi druku materiałów wraz z dostawą na potrzeby Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki (II)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na usługę druku materiałów wraz z dostawą na potrzeby Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki [NIAiU/2/2020/ZC]

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na usługę druku publikacji „Polska Polityka Architektoniczna. Studia i szkice” wraz z dostawą na potrzeby Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki [NIAiU/1/2020/ZC]

Postępowanie o udzielenie zamówienia w postępowaniu dot. druku (II) NIAiU/5/2019/ZC

Postępowanie o udzielenie zamówienia w postępowaniu dot. druku NiAiU/2/2019/ZC

Ogłoszenie nr 578829-N-2019 z dnia 2019-07-26 r.