Background

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki jest państwową instytucją kultury, która poprzez działalność popularyzatorską, wystawienniczą, edukacyjną, badawczą oraz wydawniczą, ma za zadanie promować kulturę architektoniczną i urbanistyczną. NIAiU został utworzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zarządzeniem z dnia 21 listopada 2017 roku.
P.O. Dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki jest Bolesław Stelmach.

Dokumenty do pobrania:

Statut Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki [PDF]
Zarządzenie o utworzeniu NIAiU [PDF]
Regulamin organizacyjny NIAiU [PDF]
Załącznik nr 1 do Regulaminu – Struktura organizacyjna NIAiU [PDF]

Sprawy bieżące:

Stanowisko w sprawie ustawy pod roboczym tytułem: „ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących” [PDF]