Background

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki jest państwową instytucją kultury, która poprzez działalność popularyzatorską, wystawienniczą, edukacyjną, badawczą oraz wydawniczą, ma za zadanie promować kulturę architektoniczną i urbanistyczną. NIAiU został utworzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zarządzeniem z dnia 21 listopada 2017 roku.
P.O. Dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki jest Bolesław Stelmach.

Dokumenty do pobrania:

Statut Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki [PDF]
Zarządzenie o utworzeniu NIAiU [PDF]
Regulamin organizacyjny NIAiU [PDF]
Załącznik nr 1 do Regulaminu – Struktura organizacyjna NIAiU [PDF]
Regulamin Rekrutacji i Udziału w I Kongresie Edukacji Architektoninczej

Sprawy bieżące:

Ogłoszenie o pracę na stanowisko specjalisty do spraw marketingu i promocji w NIAiU [PDF]
Ogłoszenie o pracę na stanowisko specjalisty ds. organizacyjno – prawnych w NIAiU [PDF]
Ogłoszenie o pracę na stanowisko specjalisty ds. projektów zewnętrznych i wystaw w NIAiU [PDF]
Stanowisko p.o. Dyrektora NIAiU dr hab. Bolesława Stelmacha w sprawie podpisanej ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących [PDF]
Stanowisko w sprawie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących 12.07.2018 [PDF]
Propozycja poprawek do ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących 11.07.2018 [PDF]
Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących przyjęta przez Senat 10.07.2018 [PDF]
Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących 29.06.2018 [PDF]
Stanowisko w sprawie ustawy pod roboczym tytułem: „ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących” 30.04.2018 [PDF]

Polityka prywatności

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Mając na uwadze prawo do prywatności, przygotowaliśmy zestaw informacji obejmujący m.in. w jaki sposób i po co przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe oraz jakie prawa gwarantuje nowe prawo.

Administrator danych

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane Pani / Pana dane osobowe jest: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki (dalej: NIAiU), ul. Foksal 4 Warszawa 00-366, tel. (22) 522-65-30 adres e-mail: sekretariat@niaiu.pl

Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych to osoba, z którą można się skontaktować mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Pani / Pana danych osobowych przez NIAiU. Możesz to uczynić na dwa sposoby:
1) mailowo: iod@niaiu.pl
2) korespondencyjnie: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, ul. Foksal 4 Warszawa 00-366,
Cele i podstawy przetwarzania Przetwarzamy przekazane nam Pani / Pana dane osobowe, w celu korzystania z zasobów strony internetowej Instytutu w tym organizowanych i realizowanych zadaniach, projektach, programach, konkursach – robimy to na podstawie wyrażonej zgody. Przetwarzając dane osobowe realizujemy również swoje uzasadnione interesy, którymi są: 1) monitorowanie zgodnego z regulaminami udziału w zadaniach, projektach, programach, konkursach, , 2) obsługa zapytań kierowanych do Instytutu, 3) kontakt z uczestnikami zadań, projektów, programów, konkursów związanych z ich funkcjonowaniem.

Odbiorcy danych

Odbiorcy to inne organizacje, którym Instytut może ujawnić zgodnie z prawem Pani / Pana dane osobowe.
Należą do nich:
1) organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
2) podmioty zewnętrzne wspierające Instytut w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi informatyczne, oraz instytucje państwowe i samorządowe współpracujące z NIAiU,
3) dostawcy usług lub produktów działającym w imieniu NIAiU, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi prawne, IT, transportowe, kurierskie, pocztowe, serwisowe

Czas przetwarzania danych

Instytut będzie przetwarzał Pani / Pana dane osobowe do czasu wycofania przez daną osobę zgody na udział w zadaniu, projekcie, programie, konkursie a po jej wycofaniu w terminach pozwalających Instytutowi na dochodzenie lub obronę przed roszczeniami z tytułu korzystania / udziału w zadaniach, projektach, programach, konkursach. Uprawnienia osób, których dane osobowe są przetwarzane Ponieważ przetwarzamy dane osobowe, każda osoba wobec Instytutu ma prawo do: 1) dostępu do treści swoich danych, 2) sprostowania danych, 3) usunięcia danych, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu, 7) cofnięcia zgody z udziału w zadaniach, programach, konkursach w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 8) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy dana osoba uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Czy musi Pani / Pan podać nam swoje dane? Podając nam swoje dane w pełni dobrowolnie, przy czym jeżeli tego Pani / Pan nie zrobi, nie będzie mogła/mógł przystąpić do organizowanych przez Instytut projektów, programów, konkursów. Przekazywanie danych osobowych do Państwa Trzecich Nie będziemy przekazywali Pani / Pana danych osobowych do Państw Trzecich, a więc państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Nie będziemy przetwarzali Pani / Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie będziemy Pani / Pana profilowali.

X