Architektura Urbanistyka Sztuka

Architektura i urbanistyka są tematami, które często pojawiają się w debacie publicznej. Skłoniło to grono profesorów, członków Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN do podjęcia problematyki postrzegania architektury i urbanistyki jako dziedzin sztuki.

Celem publikacji jest nie tylko prezentacja opinii autorskiego zespołu oraz dokonanie podsumowania dotychczasowych dyskusji na ten temat, lecz także popularyzacja takiego spojrzenia na architekturę. Książka nie usiłuje przekonać do tego wprost, raczej prowokuje do poszukiwania tej prawdy w obrębie idei omawianych w kolejnych tekstach. Zagadnienia, które zostały w niej poruszone to między innymi: narodziny i upadek idei architekta kompletnego, teoria architektury w krytyce architektonicznej, kompozycja urbanistyczna – między sztuką a nauką, koncepcja dzieła w dialogu architektury ze sztuką.

Kolofon

Architektura Urbanistyka Sztuka
pod redakcją Sławomira Gzella
Projekt graficzny: Barabasz Opałko
Wydawca: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Warszawa 2022
ISBN 978-83-962825-0-7
Cena: 79 zł