BADANIA NA TEMAT KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU I ESTETYKI PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W GMINACH

Głównym celem badania było rozpoznanie wśród władz lokalnych stopnia świadomości i wagi przywiązywanej do krajobrazu i kształtowania estetycznych przestrzeni publicznych, zidentyfikowanie trudności oraz kierunków oczekiwanych zmian.

Celami szczegółowymi badania było uzyskanie odpowiedzi na szereg zasadniczych pytań:

  • jakie jest podejście do krajobrazu i przestrzeni publicznych na poziomie lokalnym?
  • czy podejście do krajobrazu i przestrzeni publicznych wyraża się w sposób formalny w polityce rozwoju gminy czy pozostaje w sferze deklaratywnej?
  • na ile gminy wychodzą z własną inicjatywą, a na ile kierują się minimalnymi wymogami przepisów prawa?
  • jakie aspekty krajobrazu i estetyki otoczenia są brane pod uwagę przez lokalne samorządy?
  • jakie problemy i potrzeby rozwiązań systemowych dostrzegają w tym zakresie?

Badanie zostało zrealizowane za pośrednictwem formularza ankietowego techniką mixed-mode czyli przy wykorzystaniu dwóch technik badań  ilościowych: CATI (czyli wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych – Computer-assisted telephone interviews) i CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów przy użyciu stron www (Computer-assisted web interviews). Zastosowane podejście połączenia różnych technik badań ankietowych wykorzystujących ten sam kwestionariusz dało możliwość respondentowi wyboru najbardziej dogodnej formy udzielenia informacji wpływając w ten sposób dodatnio na proces realizacji badania.

W wyznaczeniu wielkości próby badawczej została uwzględniona reprezentatywność próby z wyznaczonym poziomem ufności 95%. Taka wielkość próby pozwala na uogólnienie wyników badania na całą populację z błędem szacunkowym w granicy 3%. Respondentami badania byli przedstawiciele wszystkich gmin w Polsce z uwzględnieniem podziału na gminy miejskie (2 wielkości), miejsko-wiejskie oraz wiejskie (w tym gminy uzdrowiskowe oraz gminy słabo zurbanizowane).