Rozpoczęcie współpracy Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN oraz NIAiU

Miasta i gminy Polski mierzą się współcześnie z wieloma zmianami zachodzącymi w przestrzeni. Mając świadomość wyzwań, jakie mogą się z nimi wiązać, Komitet Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk oraz Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki podjęły współpracę, by reagować na owe zmiany oraz przygotowywać miasta i gminy na te, które dopiero nadejdą.

Obie instytucje postawiły sobie zadania, które pragną realizować wspólnymi siłami. Na polu kreacji architektonicznej i urbanistycznej, ale również projektowania, ruralistyki czy architektury krajobrazu, będą wspierać działania naukowe i teoretyczne, które w przyszłości mogłyby stać się podstawą nowych projektów w przestrzeni miast i gmin. Podobnym zadaniem jest budowanie trwałych związków między teorią a praktyką projektową i realizacyjną. Do ważnych celów należy także podnoszenie poziomu edukacji architektonicznej i urbanistycznej na wszystkich jej szczeblach  szczególnie istotne są tutaj te pola, na których obywatele i obywatelki biorą realny udział w procesach przekształcania przestrzeni i podnoszenia jej jakości.

Wreszcie, instytucje zadeklarowały wspólne propagowanie wiedzy o architekturze i urbanistyce poprzez publikacje, wystawy czy wystąpienia eksperckie.