Nagroda NIAiU  Przestrzeń wspólna jest wartością to konkurs dla absolwentów różnych kierunków na najlepsze prace magisterskie obronione w latach 2019/2020. Celem konkursu jest promocja najlepszych dyplomów oraz motywowanie studentów i studentek do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych i publicznych, czy obiektów użyteczności publicznej w swoich pracach magisterskich.
Edycja 2018 / Edycja 2019

Kategorie

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: projektowej oraz teoretycznej.
W kategorii projektowej ocenione zostaną prace z zakresu architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, wzornictwa, grafiki użytkowej, konserwacji zabytków oraz dziedzin pokrewnych obejmujące projekty dotyczące przestrzeni publicznych – np. place, ulice, przestrzenie zielone, rekreacyjne, obiekty sportowe, projektów w skali urbanistycznej – np. projekty urbanistyczne, strategie rewitalizacji oraz budynków użyteczności publicznej – m.in. szkoły, szpitale, urzędy, obiekty kultury.
W kategorii teoretycznej ocenione zostaną prace opisujące zjawiska zachodzące w przestrzeni publicznej, dotyczące budynków publicznych, typologii, historii i zmian społeczno-gospodarczych, tj. prace z zakresu historii sztuki, historii architektury, teorii architektonicznej, procesów demograficznych, socjologii, antropologii, filozofii, ekonomii, kulturoznawstwa, ochrony dóbr kultury, ochrony środowiska, prawa, zarządzania oraz wszystkich innych oraz wszystkich innych aspektów dotyczących kształtowania i funkcjonowania budynków i przestrzeni wspólnych.

Nagrody

I nagroda w kategorii praktyka: 10 000 zł
I nagroda w kategorii teoria: 10 000 zł
Wyróżnienia (po dwa w każdej kategorii): 5 000 zł

 

Jury

Jurorzy w kategorii projekt:
dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach (Dyrektor NIAiU)
mgr inż. arch. Magdalena Federowicz-Boule
dr inż. arch. Jerzy Grochulski
Jurorzy w kategorii teoretycznej:
dr inż. arch. Tomasz Sławiński (Wicedyrektor NIAiU)
mgr Tomasz Fudala (kurator MSN)
dr hab. prof.  Marta Leśniakowska (IS PAN)

 

Harmonogram

Zgłaszanie prac

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa (z dopiskiem Nagroda NIAiU 2020), do 7 września 2020 r. do godz. 16.00. Decyduje data doręczenia pracy do siedziby Instytutu.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 9 października 2020 r. o godz. 16.00 w Warszawie, w Pawilonie wystawowym SARP, ul. Foksal 2.

 

Pytania i odpowiedzi

1. Mam pytanie dotyczące kategorii projektowej. Czy wydruk na miękkim podłożu to po prostu wydruki na trochę sztywniejszym niż normalnie papierze czy podklejone na piankę? Czy wydruki plansz na a3 w formie miękkiego podłoża oznacza pianki?

Wydruki w kategorii projektowej wystarczy wydrukować papierze, nie trzeba ich podklejać na piankę. Rekomendujemy wydruki na sztywniejszym papierze, ale Regulamin nie określa jego grubości.

2. Jeśli chodzi o ilość wydrukowanych plansz (3-5) - czy jeśli praca obroniona była na 8 planszach, powinnam te plansze stworzyć na nowo, żeby zmieścić się w limicie? / Moja praca dyplomowa składała się z 10 plansz projektowych. W związku z tym czy mam wybrać z tych 10 plansz 3-5 najważniejszych? Czy powinnam zamiast tego stworzyć jakieś skrótowe opracowanie plansz na potrzeby konkursu?

Wydruki plansz projektowych należy przygotować w orientacji poziomej w ilości od 3 do 5 plansz, o czym mówi par. 5, ust.1, pkt. 2 Regulaminu. Jeśli praca została opracowana na większej bądź mniejszej ilości plansz, można stworzyć plansze na nowo, aby zmieścić się w podanym limicie, pamiętając przy tym o zachowaniu tej samej treści co w pracy złożonej do obrony. Dodatkowe plansze można też zamieścić na nośniku cyfrowym, o którym mowa w par. 5, lit. a, ust 1 pkt. 5 Regulaminu.

3. Czy jeśli praca dyplomowa została oryginalnie opracowana na 8 planszach, a w regulaminie jest zapis o niezmienianiu pracy, to czy nadal mogę wprowadzić zmiany na planszach przedstawiając zawartość na 5 planszach zamiast 8?

Wydruki plansz projektowych należy przygotować w orientacji poziomej w ilości od 3 do 5 plansz, o czym mówi par. 5, ust.1, pkt. 2 Regulaminu. Jeśli praca została opracowana na większej bądź mniejszej ilości plansz, można stworzyć plansze na nowo, aby zmieścić się w podanym limicie, pamiętając przy tym o zachowaniu tej samej treści co w pracy złożonej do obrony. Dodatkowe plansze można też zamieścić na nośniku cyfrowym, o którym mowa w par. 5, lit. a, ust 1 pkt. 5 Regulaminu.

4. W §5 regulaminu określa się liczbę plansz w formacie A3 w kategorii prac projektowych na 3 do 5 sztuk. Ze względu na wymagania uczelni co do ilości plansz, oraz na wielopłaszczyznowy i rozległy przestrzennie charakter pracy jest to niewielka liczba uniemożliwiająca czytelną i pełną prezentację pracy. Czy istniałaby możliwość zwiększenia limitu plansz do 10? Zwłaszcza, że załącznik nr 1 (formularz zgłoszeniowy) wymaga podpisania klauzuli o następującej treści: „Oświadczam, że praca złożona do Konkursu zawiera tę samą treść co praca złożona do obrony i nie wprowadzałem/am w niej po obronie żadnych zmian.”, co dodatkowo uniemożliwia wprowadzenie żadnych korekt w celu dostosowania pracy do powyższych wymagań.

Wydruki plansz projektowych należy przygotować w orientacji poziomej w ilości od 3 do 5 plansz, o czym mówi par. 5, ust.1, pkt. 2 Regulaminu. Jeśli praca została opracowana na większej bądź mniejszej ilości plansz, można stworzyć plansze na nowo, aby zmieścić się w podanym limicie, pamiętając przy tym o zachowaniu tej samej treści co w pracy złożonej do obrony. Dodatkowe plansze można też zamieścić na nośniku cyfrowym, o którym mowa w par. 5, lit. a, ust 1 pkt. 5 Regulaminu.

5. Czy podpis promotora na załącznikach do regulaminu może być w formie skanów? / Czy w przypadku zgody promotora wystarczy wydruk skanu, czy konieczny jest oryginał?

Nie, prosimy o oryginały podpisów, zgodnie z zapisami par. 5, lit. a, ust. 1, pkt. 8 Regulaminu.

6. Czy można zgłosić jedną pracę dyplomową w obu kategoriach: projektowej i teoretycznej? Obie części są ze sobą powiązane. Czy należy wtedy złożyć pracę w dwóch osobnych wnioskach, rozdzielając część projektową od teoretycznej?

Jeśli praca zawiera rozwiązania projektowe i była broniona na wydziale związanym z projektowaniem należy ją złożyć w kategorii „dyplomowa praca projektowa”. Nie ma możliwości złożenia jednej pracy w dwóch kategoriach, chyba, że są to dwie różne prace, które były bronione na różnych wydziałach.

7. W §5 regulaminu określa się wielkość plansz na format A3– czy należy przez to rozumieć, plansze pomniejszone do formatu A3?

Wydruki plansz projektowych należy złożyć w formacie A 3, o czym mówi par. 5, lit a, ust. 1 pkt. 2 Regulaminu. Plansze mogą zostać pomniejszone do formatu A 3 lub opracowane na nowo (bez zmian w treści) i dostosowane do tego formatu.

8. W §5 ust. regulaminu wymaga się dołączenia opisu do pracy projektowej. Czy należy rozumieć, że limit znaków dotyczy jedynie streszczenia, nie samego opisu?

Opis projektu nie ma wyznaczonego limitu znaków. Jedynie streszczenie opisu Pracy ma zawierać określoną liczbę znaków – do 1500 znaków, o czym mówi par. 5, lit a, ust 1, pkt. 4 Regulaminu.

9. Czy ze względu na integralny charakter części teoretycznej i projektowej pracy dyplomowej, dopuszczalne jest w ramach kategorii na prace teoretyczne załączenie plansz rysunkowych (format A3 złożony do A4, spiętych razem z tekstem) przedstawiających część projektową wraz z opisem – jako ilustrację do części teoretycznej?

Nie ma możliwości złożenia jednej pracy w dwóch kategoriach, chyba, że są to dwie różne prace, które były bronione oddzielnie, na różnych wydziałach. Plansze rysunkowe mogą być dołączone do opisu projektu (o którym mówi par. 5, ust. 1. pkt 3)  jako jego integralna część.

Jeśli Praca jest zgłaszana w kategorii Teoretyczna praca magisterska – dopuszczamy możliwość załączania rysunków, jeśli są integralne z obronioną pracą magisterską.

10. Załącznik nr 1 (formularz zgłoszeniowy) wymaga podpisania klauzuli „Oświadczam, że praca złożona do Konkursu zawiera tę samą treść co praca złożona do obrony i nie wprowadzałem/am w niej po obronie żadnych zmian.”. Czy należy przez to rozumieć, że streszczenia opisów prac (zarówno w kategorii prac projektowych jak i teoretycznych), jako dodatkowy element wynikający wprost z regulaminu konkursu, nie podlegają pod tą klauzulę?

Tak, streszczenie opisu Pracy, o którym mowa w par. 5.,lit a, ust. 1. pkt 4. Regulaminu nie odnosi się do Oświadczenia zawartego w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym zał. nr 1 do Regulaminu.

11. Czy na płytę mogę nagrać wszystkie 10 plansz dyplomowych? Czy przez "zdjęcia makiety lub/i modelu" dobrze rozumiem, że mogę dodatkowo załączyć zdjęcia makiety i wizualizacje?

Tak, na nośnik cyfrowy można nagrać wszystkie plansze dyplomowe, można też na nim zamieścić  makiety i wizualizacje.

X