Nagroda NIAiU  Przestrzeń wspólna jest wartością to konkurs dla absolwentów różnych kierunków na najlepsze prace magisterskie obronione w latach 2019/2020. Celem konkursu jest promocja najlepszych dyplomów oraz motywowanie studentów i studentek do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych i publicznych, czy obiektów użyteczności publicznej w swoich pracach magisterskich.
Edycja 2018 / Edycja 2019

Laureaci

W III edycji konkursu, jury pod przewodnictwem Dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Profesora PŁ, Bolesława Stelmacha, w składzie: mgr inż. arch. Magdalena Federowicz-Boule, dr inż. arch. Jerzy Grochulski, w kategorii projektowa praca magisterska przyznało:
Nagrodę główną
Panu Mateuszowi Manii
za pracę pod tytułem
Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych z wielkiej płyty. Uzupełnienie struktury funkcjonalno-przestrzennej i ukształtowanie lokalnego centrum Chomiczówka na warszawskich Bielanach pod kierunkiem dr hab. inż arch. Magdaleny Staniszkis na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej
wyróżnienie
Panu Mateuszowi Niemirskiemu
za pracę pod tytułem
Sieć miastotwórczych parkingów kameralnych jako metoda odzyskania charakteru miejskiego ulic na przykładzie Warszawy pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Sławomira Gzella na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej
wyróżnienie
Pani Marcie Jabłońskiej
za pracę pod tytułem
„Praski szew” – projekt wielofunkcyjnej tymczasowej zabudowy uzupełniającej w zwartej tkance miejskiej jako element integrujący społeczność na Pradze Północ pod kierunkiem dr inż. arch. Małgorzaty Sikorskiej na Wydziale Architektury w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie
wyróżnienie honorowe
Pani Joannie Ryżko
za pracę pod tytułem
Rola świadomości architektonicznej w procesie rewitalizacji. Projekt rewitalizacji osiedla WSM Mokotów pod kierunkiem dr inż. arch. Grzegorza Rytela na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej
wyróżnienie honorowe
Pani Annie Karbowskiej i Pani Pauli Karpowicz
za pracę pod tytułem
Po prostu Węglówka. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i adaptacja magazynów na centrum nauki w Białymstoku pod kierunkiem dr inż. arch. Barbary Zin na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

 

W kategorii teoretyczna praca magisterska, jury pod przewodnictwem Zastępcy Dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki dr. inż. arch. Tomasza Sławińskiego, w składzie: mgr Tomasz Fudala (kurator MSN), dr hab. prof.  Marta Leśniakowska (IS PAN) przyznało:
Nagrodę główną
Panu Michałowi Tomaszowi Wolszczakowi
za pracę pod tytułem
Dryf miejski. Aktywność człowieka w przestrzeni zurbanizowanej pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Gwosdza w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wyróżnienie
Panu Damianowi Zającowi
za pracę pod tytułem
Wpływ przynależności państwowej Truskawca na jego architekturę i układ przestrzenny pod kierunkiem dr hab. Rafała Eysmonta w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
Wyróżnienie
Panu Sergiuszowi Waludzie-Rozmus
za pracę pod tytułem
Jednostka sąsiedzka 2.0 – możliwości stymulowania procesów sieciowania społeczności lokalnych poprzez zmiany przestrzenne w zabudowie miejskiej na przykładzie osiedla „C” w Tychach pod kierunkiem dr inż. arch. Marka Janika na Politechnice Śląskiej w Gliwicach
Gratulujemy!

_________________

Kategorie

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: projektowej oraz teoretycznej.
W kategorii projektowej ocenione zostaną prace z zakresu architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, wzornictwa, grafiki użytkowej, konserwacji zabytków oraz dziedzin pokrewnych obejmujące projekty dotyczące przestrzeni publicznych – np. place, ulice, przestrzenie zielone, rekreacyjne, obiekty sportowe, projektów w skali urbanistycznej – np. projekty urbanistyczne, strategie rewitalizacji oraz budynków użyteczności publicznej – m.in. szkoły, szpitale, urzędy, obiekty kultury.
W kategorii teoretycznej ocenione zostaną prace opisujące zjawiska zachodzące w przestrzeni publicznej, dotyczące budynków publicznych, typologii, historii i zmian społeczno-gospodarczych, tj. prace z zakresu historii sztuki, historii architektury, teorii architektonicznej, procesów demograficznych, socjologii, antropologii, filozofii, ekonomii, kulturoznawstwa, ochrony dóbr kultury, ochrony środowiska, prawa, zarządzania oraz wszystkich innych oraz wszystkich innych aspektów dotyczących kształtowania i funkcjonowania budynków i przestrzeni wspólnych.

Nagrody

I nagroda w kategorii praktyka: 10 000 zł
I nagroda w kategorii teoria: 10 000 zł
Wyróżnienia (po dwa w każdej kategorii): 5 000 zł

 

Jury

Jurorzy w kategorii projekt:
dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach (Dyrektor NIAiU)
mgr inż. arch. Magdalena Federowicz-Boule
dr inż. arch. Jerzy Grochulski
Jurorzy w kategorii teoretycznej:
dr inż. arch. Tomasz Sławiński (Wicedyrektor NIAiU)
mgr Tomasz Fudala (kurator MSN)
dr hab. prof.  Marta Leśniakowska (IS PAN)

 

Harmonogram

Zgłaszanie prac

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa (z dopiskiem Nagroda NIAiU 2020), do 7 września 2020 r. do godz. 16.00. Decyduje data doręczenia pracy do siedziby Instytutu.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 9 października 2020 r. o godz. 16.00 w Warszawie, w Pawilonie wystawowym SARP, ul. Foksal 2.

 

Pytania i odpowiedzi

1. Mam pytanie dotyczące kategorii projektowej. Czy wydruk na miękkim podłożu to po prostu wydruki na trochę sztywniejszym niż normalnie papierze czy podklejone na piankę? Czy wydruki plansz na a3 w formie miękkiego podłoża oznacza pianki?

Wydruki w kategorii projektowej wystarczy wydrukować papierze, nie trzeba ich podklejać na piankę. Rekomendujemy wydruki na sztywniejszym papierze, ale Regulamin nie określa jego grubości.

2. Jeśli chodzi o ilość wydrukowanych plansz (3-5) - czy jeśli praca obroniona była na 8 planszach, powinnam te plansze stworzyć na nowo, żeby zmieścić się w limicie? / Moja praca dyplomowa składała się z 10 plansz projektowych. W związku z tym czy mam wybrać z tych 10 plansz 3-5 najważniejszych? Czy powinnam zamiast tego stworzyć jakieś skrótowe opracowanie plansz na potrzeby konkursu?

Wydruki plansz projektowych należy przygotować w orientacji poziomej w ilości od 3 do 5 plansz, o czym mówi par. 5, ust.1, pkt. 2 Regulaminu. Jeśli praca została opracowana na większej bądź mniejszej ilości plansz, można stworzyć plansze na nowo, aby zmieścić się w podanym limicie, pamiętając przy tym o zachowaniu tej samej treści co w pracy złożonej do obrony. Dodatkowe plansze można też zamieścić na nośniku cyfrowym, o którym mowa w par. 5, lit. a, ust 1 pkt. 5 Regulaminu.

3. Czy jeśli praca dyplomowa została oryginalnie opracowana na 8 planszach, a w regulaminie jest zapis o niezmienianiu pracy, to czy nadal mogę wprowadzić zmiany na planszach przedstawiając zawartość na 5 planszach zamiast 8?

Wydruki plansz projektowych należy przygotować w orientacji poziomej w ilości od 3 do 5 plansz, o czym mówi par. 5, ust.1, pkt. 2 Regulaminu. Jeśli praca została opracowana na większej bądź mniejszej ilości plansz, można stworzyć plansze na nowo, aby zmieścić się w podanym limicie, pamiętając przy tym o zachowaniu tej samej treści co w pracy złożonej do obrony. Dodatkowe plansze można też zamieścić na nośniku cyfrowym, o którym mowa w par. 5, lit. a, ust 1 pkt. 5 Regulaminu.

4. W §5 regulaminu określa się liczbę plansz w formacie A3 w kategorii prac projektowych na 3 do 5 sztuk. Ze względu na wymagania uczelni co do ilości plansz, oraz na wielopłaszczyznowy i rozległy przestrzennie charakter pracy jest to niewielka liczba uniemożliwiająca czytelną i pełną prezentację pracy. Czy istniałaby możliwość zwiększenia limitu plansz do 10? Zwłaszcza, że załącznik nr 1 (formularz zgłoszeniowy) wymaga podpisania klauzuli o następującej treści: „Oświadczam, że praca złożona do Konkursu zawiera tę samą treść co praca złożona do obrony i nie wprowadzałem/am w niej po obronie żadnych zmian.”, co dodatkowo uniemożliwia wprowadzenie żadnych korekt w celu dostosowania pracy do powyższych wymagań.

Wydruki plansz projektowych należy przygotować w orientacji poziomej w ilości od 3 do 5 plansz, o czym mówi par. 5, ust.1, pkt. 2 Regulaminu. Jeśli praca została opracowana na większej bądź mniejszej ilości plansz, można stworzyć plansze na nowo, aby zmieścić się w podanym limicie, pamiętając przy tym o zachowaniu tej samej treści co w pracy złożonej do obrony. Dodatkowe plansze można też zamieścić na nośniku cyfrowym, o którym mowa w par. 5, lit. a, ust 1 pkt. 5 Regulaminu.

5. Czy podpis promotora na załącznikach do regulaminu może być w formie skanów? / Czy w przypadku zgody promotora wystarczy wydruk skanu, czy konieczny jest oryginał?

Nie, prosimy o oryginały podpisów, zgodnie z zapisami par. 5, lit. a, ust. 1, pkt. 8 Regulaminu.

6. Czy można zgłosić jedną pracę dyplomową w obu kategoriach: projektowej i teoretycznej? Obie części są ze sobą powiązane. Czy należy wtedy złożyć pracę w dwóch osobnych wnioskach, rozdzielając część projektową od teoretycznej?

Jeśli praca zawiera rozwiązania projektowe i była broniona na wydziale związanym z projektowaniem należy ją złożyć w kategorii „dyplomowa praca projektowa”. Nie ma możliwości złożenia jednej pracy w dwóch kategoriach, chyba, że są to dwie różne prace, które były bronione na różnych wydziałach.

7. W §5 regulaminu określa się wielkość plansz na format A3– czy należy przez to rozumieć, plansze pomniejszone do formatu A3?

Wydruki plansz projektowych należy złożyć w formacie A 3, o czym mówi par. 5, lit a, ust. 1 pkt. 2 Regulaminu. Plansze mogą zostać pomniejszone do formatu A 3 lub opracowane na nowo (bez zmian w treści) i dostosowane do tego formatu.

8. W §5 ust. regulaminu wymaga się dołączenia opisu do pracy projektowej. Czy należy rozumieć, że limit znaków dotyczy jedynie streszczenia, nie samego opisu?

Opis projektu nie ma wyznaczonego limitu znaków. Jedynie streszczenie opisu Pracy ma zawierać określoną liczbę znaków – do 1500 znaków, o czym mówi par. 5, lit a, ust 1, pkt. 4 Regulaminu.

9. Czy ze względu na integralny charakter części teoretycznej i projektowej pracy dyplomowej, dopuszczalne jest w ramach kategorii na prace teoretyczne załączenie plansz rysunkowych (format A3 złożony do A4, spiętych razem z tekstem) przedstawiających część projektową wraz z opisem – jako ilustrację do części teoretycznej?

Nie ma możliwości złożenia jednej pracy w dwóch kategoriach, chyba, że są to dwie różne prace, które były bronione oddzielnie, na różnych wydziałach. Plansze rysunkowe mogą być dołączone do opisu projektu (o którym mówi par. 5, ust. 1. pkt 3)  jako jego integralna część.

Jeśli Praca jest zgłaszana w kategorii Teoretyczna praca magisterska – dopuszczamy możliwość załączania rysunków, jeśli są integralne z obronioną pracą magisterską.

10. Załącznik nr 1 (formularz zgłoszeniowy) wymaga podpisania klauzuli „Oświadczam, że praca złożona do Konkursu zawiera tę samą treść co praca złożona do obrony i nie wprowadzałem/am w niej po obronie żadnych zmian.”. Czy należy przez to rozumieć, że streszczenia opisów prac (zarówno w kategorii prac projektowych jak i teoretycznych), jako dodatkowy element wynikający wprost z regulaminu konkursu, nie podlegają pod tą klauzulę?

Tak, streszczenie opisu Pracy, o którym mowa w par. 5.,lit a, ust. 1. pkt 4. Regulaminu nie odnosi się do Oświadczenia zawartego w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym zał. nr 1 do Regulaminu.

11. Czy na płytę mogę nagrać wszystkie 10 plansz dyplomowych? Czy przez "zdjęcia makiety lub/i modelu" dobrze rozumiem, że mogę dodatkowo załączyć zdjęcia makiety i wizualizacje?

Tak, na nośnik cyfrowy można nagrać wszystkie plansze dyplomowe, można też na nim zamieścić  makiety i wizualizacje.

12. Czy do konkursu moga przystpiac osoby studiujace na zagranicznej uczelni (Wielka Brytania)? Projekt dotyczy przestrzeni znajdujacej sie w Polsce, ale zostal obroniony na uczelni w UK.

Tak, do konkursu mogą przystąpić osoby, które pracę magisterską obroniły na zagranicznej uczelni.

13. Czy może zostać dopuszczona forma plansz w orientacji pionowej, jeżeli tak została oryginalnie zaplanowana?

Zgodnie z regulaminem, wydruki plansz projektowych powinny być przygotowane w formacie A3, na miękkim podłożu, w orientacji poziomej, w ilości od 3 do 5 sztuk.

14. Czy do konkursu może zostać zgłoszona też praca dyplomowa inżynierska, odpowiadająca na zagadnienia konkursu?

Nie, warunki Konkursu określają jednoznacznie, że na konkurs przyjmowane są prace magisterskie w dwóch kategoriach: dyplomowa praca projektowa oraz teoretyczna praca magisterska. (Par. 3, ust. 1 Regulaminu).

15. Czy na planszach, pracy opisowej ma się znajdować nazwa autora, promotora , tytuł pracy - tak jak w oryginalnej formie? Czy też praca ma być tylko sygnowana?

Regulamin nie zabrania umieszczenia na planszach informacji o autorze, promotorze czy tytule pracy.

16. Praca magisterska, którą chciałabym zgłosić jest pracą teoretyczną (147 stron), do której dołączony jest załącznik w postaci projektu architektoniczno-urbanistycznego. Projekt ten jest wynikiem wniosków powstałych dla części teoretycznej i tym samym bez niego praca nie byłaby kompletna. Czy wobec tego mogłabym zgłosić pracę w postaci książki w kategorii teoretycznej dołączając dodatkowo wydrukowane plansze projektowe?

Nie ma potrzeby drukowania plansz projektowych, jeśli zgłoszenie dotyczy kategorii: Teoretyczna praca magisterska. Można natomiast dołączyć plansze nagrane na nośniku cyfrowym. Wszelkie wymagane elementy zgłoszenia w tej kategorii określa par. 5, lit. b Regulaminu.

17. Czy projekt mebla dedykowanego do przestrzeni biurowych wpisuje się w wymogi konkursu?

Tak, jeśli jest w przestrzeni wspólnej.

18. Moja projektowa praca magisterska składa się z 3 plansz oraz dodatkowo do jednej z nich jest doczepiona w kopercie opracowana przeze mnie złożona broszura, która przedstawia część projektu i jest integralną częścią całości. Stąd też moje pytanie, czy ta forma może pozostać bez zmian - czyli drukuję broszurę, składam i doczepiam w kopercie do jednej z plansz? Czy też powinienem tą broszurę załączyć jako oddzielną planszę nr 4? Dodam tylko, że jest ona dwustronnie zadrukowana i jest odpowiednio czytelna dopiero po odpowiednim złożeniu do formy broszury.

Forma pracy projektowej złożonej do obrony, z uwagi na integralny charakter całości, może pozostać bez zmian. Do wydruków plansz (zgodnie z wytycznymi § 5 Regulaminu) można dołączyć broszurę. Całe zgłoszenie (wszystkie wymagane elementy wymienione w § 5 Regulaminu) powinny zmieścić się w kopercie A3.

19. Czy projekt magisterski opracowany w parze lub w większa ilość osób może zostać zgłoszony do konkursu? Jeśli tak to, w jaki sposób powinno wypełnić się formularz zgłoszeniowy.

Projekt można zgłosić jako zespół. Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1) oraz załączniki dotyczące przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 2 i 4) wypełnia za siebie każdy z członków zespołu. Wymienione załączniki powinny znaleźć się w zgłoszeniu  w ilości egzemplarzy która odpowiada ilości osób w zespole.

20. Czy mogę zgłosić pracę dyplomową magisterską, którą będę bronić pod koniec września czy musi to być już obroniona praca (nawet w przypadku kiedy praca dyplomowa zostanie zaakceptowana przez promotora przed wysłaniem jej na konkurs)?

Nie, do Konkursu mogą zostać zgłoszone Prace, które zostały obronione w terminie od 1 maja 2019 r. do 4 września 2020 r.

21. Na mojej uczelni, prace złożone do obrony opatrzone są specjalnymi numerami, znajdującymi się w rogu każdej ze stron (są one generowane przez internetowy system archiwizacji prac). Czy zgłaszając pracę do konkursu, mam wysłać ją w wersji z tymi numerami czy też bez?

Pracę można wysłać na Konkurs z wygenerowanymi przez system uczelniany numerami.

22. Pytanie dotyczy przekazania licencji organizatorom. Czy po ewentualnym wygraniu konkursu lub zdobyciu wyróżnienia, praca będzie mogła zostać przez autora wydana jako książka (monografia)? Czy jej części, po przeredagowaniu, będą mogły w formie artykułów być opublikowane w czasopismach naukowych?

Umowa, którą Instytut zawiera z Laureatem Konkursu, jest to umowa licencji niewyłącznej, co oznacza, że Laureat będzie mógł publikować pracę w całości czy też we fragmentach w dowolnych wydawnictwach, czasopismach itp.

23. Czy na kserokopii lub skanie dyplomu ukończenia studiów powinna znaleźć się pieczątka zgodności z oryginałem wystawiona przez uczelnię czy wystarczający będzie tylko skan dyplomu?

Nie jest wymagana pieczątka, zgodnie zapisami Regulaminu dopuszczalny jest wydruk skanu lub kserokopia.

24. Czy do opisu pracy projektowej wymagany w § 5 pkt. 3 regulaminu można dołączyć schematy i ilustracje zawarte w pracy magisterskiej czy opis ma składać się tylko z tekstu?

Praca złożona do Konkursu powinna mieć taką samą treść, jak ta złożona do obrony (dotyczy to zarówno opisu, jak i plansz projektowych). Jeśli więc schematy i ilustracje były integralną częścią opisu, to mogą się w nim znajdować.

25. Czy jako opis projektu można wysłać oryginalną pisemną pracę magisterską, która składa się z części teoretycznej i projektowej wraz z ilustracjami (120 stron) czy niezbędne jest stworzenie nowego skróconego opisu na rzecz konkursu?

Niezbędne jest stworzenie skróconego opisu Pracy o czym mówi par. 5, ust. 1, lit. a, pkt. 4: „Wydrukowane w formacie A4 streszczenie opisu Pracy (abstrakt) po polsku i angielsku, zawierające maksymalnie 1500 znaków każde”.

26. Czy jeśli zdecyduję, że oryginalne plansze dyplomowe pomniejszam do formatu A3, a nie opracowuję je na nowo, to muszę zmieniać skalę w opisach rysunków na taką jaka będzie w formacie A3, czy mogę zostawić skalę taką jaką miałam na planszach dyplomowych (które są w formacie B1)? Jeśli mam zmienić skalę na taką jaka będzie na formacie A3 to czy mogę to zrobić na podziałce liniowej (ponieważ nie będzie to typowa regularna skala)?

Proszę zmienić skalę według uznania, Regulamin określa tylko format wydrukowanych plansz składanych na Konkurs, o czym mówi par. 5, ust. 1, lit. a, pkt. 2 Regulaminu: (Zgłoszenie udziału w Konkursie zawiera): „Wydruki plansz projektowych w formacie A3, na miękkim podłożu, w orientacji poziomej w ilości od 3 do 5 sztuk.