fbpx
Background

PRZESTRZEŃ WSPÓLNA JEST WARTOŚCIĄ
Nagroda NIAiU dla najlepszej pracy magisterskiej

Termin nadsyłania zgłoszeń: 19 listopada 2018 r.

Konkurs na najlepsze prace magisterskie

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki ogłasza interdyscyplinarny konkurs o Nagrodę NIAiU dla absolwentów wielu różnych kierunków na najlepsze prace magisterskie na temat wartości przestrzeni wspólnej. Celem konkursu jest promocja dobrych merytorycznie prac magisterskich oraz motywowanie studentów do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych, publicznych, budynków użyteczności publicznej w swoich pracach dyplomowych. Nagroda przyznana zostanie w dwóch kategoriach: projektowej oraz teoretycznej. W części projektowej oceniane będą projekty z zakresu architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego i konserwacji dotyczące przestrzeni publicznych i budynków lub ich zespołów. W części teoretycznej nagrodzone zostaną rozprawy magisterskie dotyczące historii architektury, teorii architektonicznej, procesów demograficznych, społecznych, badań socjologicznych i antropologicznych oraz wszystkich innych aspektów dotyczących kształtowania i funkcjonowania budynków i przestrzeni wspólnych. Do konkursu zgłaszać można prace obronione w trzech ostatnich latach –  od 1 września 2015 r. do 31 października 2018 r.

Kategorie

Projekt

Prace z zakresu architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, wzornictwa, grafiki użytkowej, konserwacji zabytków oraz dziedzin pokrewnych obejmujące projekty dotyczące przestrzeni publicznych – np. place, ulice, przestrzenie zielone, rekreacyjne, obiekty sportowe, projektów w skali urbanistycznej – np. projekty urbanistyczne, strategie rewitalizacji oraz budynków użyteczności publicznej – m.in. szkoły, szpitale, urzędy, obiekty kultury.

Teoria

Prace opisujące zjawiska zachodzące w przestrzeni publicznej, dotyczące budynków publicznych, typologii, historii i zmian społeczno-gospodarczych, tj. prace z zakresu dziedzin takich jak: historia sztuki, historia, socjologia, antropologia, filozofia, ekonomia, kulturoznawstwo, ochrona dóbr kultury, ochrona środowiska, prawo, zarządzanie oraz wszystkie inne kierunki nie projektowe.

Nagrody

 • Nagroda główna

   5.000 zł

  w każdej z kategorii

 • Wyróżnienia

   2.500 zł

  po dwa wyróżnienia w każdej z kategorii

Terminy

19 listopada 2018

Termin nadsyłania zgłoszeń (decyduje data doręczenia)

19 – 23 listopada 2018

Obrady jury

26 – 30 listopada 2018

Przekazanie informacji o wynikach laureatom konkursu

1 grudnia 2018

Uroczyste wręczenie nagród w Warszawie

Kontakt

Pytania dotyczące regulaminu konkursu, procedury przesyłania zgłoszeń i inne prosimy kierować do:

Kacper Kępiński
Dział Edukacji NIAiU
22 522 65 36
k.kepinski@niaiu.pl

Zgłoszenia

Adres wysyłki pracy na konkurs:

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
„Nagroda NIAiU – Przestrzeń wspólna jest wartością”
ul. Foksal 4
00-366 Warszawa

Skan formularza zgłoszeniowego (potwierdzenie zgłoszenia pracy do konkursu) proszę przesłać na adres:

k.kepinski@niaiu.pl

FAQ

 • 1. Jakie dokumenty należy przesłać mailem, a jakie pocztą tradycyjną?

  Na adres e-mailowy k.kepinski@niaiu.pl przesłać należy zeskanowany, wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu – Formularz zgłoszeniowy.

  Pocztą tradycyjną przesłać należy:

  • wydrukowany i spięty egzemplarz pracy dyplomowej (opisu) w formacie A4
  • wydrukowane plansze w formacie A3 (dotyczy kategorii Projekt)
  • wydrukowane i podpisane wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (Załączniki 1, 2, 3, 4)
  • płytę CD lub DVD z zapisaną w formacie pdf pracą i planszami oraz streszczeniem w oddzielnym pliku

  Dokumenty należy dostarczyć do 19 listopada 2018 roku. Decyduje data wpływu.

 • 2. Czyje opinie muszę uzyskać?

  Należy uzyskać minimum jedną opinię lub recenzję promotora pracy dyplomowej lub jej recenzenta.
  W zależności od tego, która osoba wystawa dokument – musi ona także podpisać wszystkie załączniki w wymaganych miejscach. Wymagane są podpisy tylko jednej osoby – tzn. że w przypadku gdy opinię wystawia promotor(ka), tylko on(a) podpisuje dokumenty i nie ma potrzeby uzyskiwania podpisów recenzenta.
  Opinia lub recenzja może być sporządzona specjalnie na potrzeby zgłoszenia do konkursu lub może być to podpisana kopia opinii/recenzji wystawionej przed obroną pracy, uzyskana z dziekanatu lub od promotora/recenzenta.

 • 3. Otrzymałe/am opinię jako oddzielny dokument - czy muszę przepisywać ją do formularza?

  Opinia lub recenzja może być sporządzona specjalnie na potrzeby zgłoszenia do konkursu lub może być to podpisana kopia opinii/recenzji wystawionej przed obroną pracy, uzyskana z dziekanatu lub od promotora/recenzenta.

  W przypadku opinii lub recenzji, które zostały wydrukowane osobno (np. na papierze firmowym uczelni) należy w Załączniku nr 1 (Formularz zgłoszeniowy) w miejscu na „Uzasadnienie zgłoszenia” napisać: „Opinia stanowi załącznik do formularza zgłoszeniowego”.

  W takim przypadku podpis osoby wystawiającej opinię musi znaleźć się zarówno w miejscu do tego przeznaczonym na formularzu zgłoszeniowym (Załącznik nr 1) oraz na wydrukowanej osobno opinii (a także niezależnie od powyższej sytuacji na Załączniku nr 3).

 • 4. Jaka jest różnica między opinią a recenzją?

  Opinia, recenzja i uzasadnienie zgłoszenia pracy – należy rozumieć te pojęcia tak samo, jako jedną opinię o pracy dyplomowej zgłaszanej do konkursu sporządzonej przez promotora lub recenzenta pracy.

 • 5. Mój kierunek nie jest wymieniony na stronie i regulaminie. Czy mogę zgłosić swoją pracę mimo to?

  Tak. Kierunki studiów w kategorii „Teoria” nie są ograniczone. Jeśli praca dotyczyła przestrzeni publicznych bądź budynków użyteczności publicznej, nie ma znaczeni na jakim wydziale i kierunku była sporządzona i obroniona.

  W kategorii „Projekt” zgłaszać można wszystkie prace magisterskie, których elementem jest projekt, niezależnie od dziedziny projektowej (studia artystyczne, inżynierskie itp.)

 • 6. Czy mogę przesłać wydruki zeskanowanych dokumentów?

  Jeśli ze względu na zmianę miejsca zamieszkania lub inne okoliczności nie jest możliwe uzyskanie oryginałów podpisanych dokumentów od promotora lub recenzenta pracy możliwe jest dostarczenie ich kopii. Prosimy pamiętać, że recenzent lub promotor podpisuje nie tylko opinię ale także załączniki (nr 1 i nr 3).

 • 7. Czy zgłoszenie mogę złożyć osobiście?

  Tak, wszystkie wymagane dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki przy ul. Foksal 4 w Warszawie w godzinach 9.00 – 16.30.

X