Background

NARODOWY INSTYTUT ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki to państwowa instytucja kultury, która poprzez działalność popularyzatorską, wystawienniczą, edukacyjną oraz wydawniczą ma kształtować świadomość społeczną, promować kulturę architektoniczną i urbanistyczną oraz podejmować starania w kierunku zachowania narodowego dziedzictwa architektonicznego XX wieku. Zajmuje się także prowadzeniem badań nad architekturą i urbanistyką oraz upowszechnianiem wiedzy z tych dziedzin. Jedną z misji Instytutu jest bieżąca współpraca z architektami, samorządami i użytkownikami przestrzeni publicznej w celu podniesienia jakości przestrzeni publicznych, znalezienia równowagi w ich rozwoju oraz porozumienia w procesie ich projektowania i planowania.

Działania Instytutu

 • Edukacja

  Jednym z celów powołania Instytutu jest kształtowanie społecznej świadomości znaczenia i roli architektury oraz urbanistyki, a także włączanie użytkowników przestrzeni publicznej w procesy jej projektowania i planowania. Realizacja tego zadania wymaga kompleksowego opracowania strategii popularyzacji tematyki architektonicznej i odpowiedniego kształcenia poszczególnych grup wiekowych. W tym celu Dział Edukacji zajmuje się między innymi przygotowywaniem wzorcowych materiałów szkoleniowych oraz opracowywaniem programów warsztatów i wydarzeń towarzyszących wystawom i innym inicjatywom Instytutu.

  Pierwszym projektem edukacyjnym realizowanym przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki jest Letnia Szkoła Miasta: Forma otwarta (Urban Summer School: Open form), poświęcona realizacjom i teoriom wypracowanym przez Zofię i Oskara Hansenów. Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie www.niaiu.pl/uss

 • Wystawy

  Jednym z celów działalności Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki jest krzewienie narodowej kultury architektonicznej. Interesuje nas szeroka refleksja nad fundamentalnymi zagadnieniami dotyczącymi kształtowania otoczenia człowieka, jego przestrzeni życiowej. Widzom wystaw będziemy chcieli przybliżyć jedną z możliwych odpowiedzi na pytania: jaka jest rola społeczna architektów i urbanistów? W jaki sposób ich działalność przyczynia się do budowy polskiego krajobrazu kulturowego i tożsamości miejsc, które zamieszkujemy?

 • Wydawnictwa

  Praca Działu Wydawnictw wiąże się z realizacją celów badawczo-naukowych, edukacyjnych i popularyzatorskich Instytutu oraz współpracujących podmiotów zewnętrznych. Właśnie tu starannie opracowywane i wydawane są książki, czasopisma oraz publikacje multimedialne przeznaczone dla różnorodnych odbiorców: od dzieci po studentów i profesjonalistów. Ambicją Instytutu jest między innymi stworzenie profesjonalnego, wysoko punktowanego wydawnictwa naukowego, niedostępnego na rynku akademickim. Planujemy także współtworzyć serię monografii wybitnych polskich architektów, których twórczość i życiorysy są przedmiotem prac magisterskich i rozpraw doktorskich, jednak jako specjalistyczne publikacje nie spełniałyby kryteriów rynkowych.

 • Działalność badawczo-naukowa

  Dział Naukowy, Archiwizacji, Opracowania Zbiorów i Cyfryzacji powołano z myślą o inicjowaniu, koordynacji i wspieraniu badań prowadzonych przez specjalistów. W związku z palącymi potrzebami w zakresie podstawowych opracowań źródłowych jego kluczowym zadaniem jest wyszukiwanie, opracowywanie i archiwizacja zasobów polskiej kultury architektonicznej, ze szczególnym uwzględnieniem historycznej spuścizny twórców i organizacji związanych z projektowaniem. Kolejnym ważnym etapem jest planowanie digitalizacji źródeł, dzięki której bezcenne materiały, takie jak np. dawne projekty i fotografie, staną się dostępne dla wszystkich w bazach online.

 • Współpraca z architektami

  Instytut chętnie współpracuje ze wszelkimi podmiotami profesjonalnie przygotowanymi do zajmowania się architekturą. Wspiera ich kooperację z sektorem nauki, edukacji oraz ze studiami projektowymi, służącą profesjonalizacji oraz doskonaleniu zawodowemu.