Nagroda NIAiU 2020

Nagroda NIAiU – Przestrzeń wspólna jest wartością to konkurs dla absolwentów różnych kierunków na najlepsze prace magisterskie obronione w latach 2019/2020.

Celem konkursu jest promocja najlepszych dyplomów oraz motywowanie studentów i studentek do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych i publicznych, czy obiektów użyteczności publicznej w swoich pracach magisterskich.

W III edycji konkursu, jury pod przewodnictwem Dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Profesora PŁ, Bolesława Stelmacha, w składzie: mgr inż. arch. Magdalena Federowicz-Boule, dr inż. arch. Jerzy Grochulski, w kategorii:

projektowa praca magisterska

przyznało

Nagrodę główną

Panu Mateuszowi Manii
za pracę pod tytułem
Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych z wielkiej płyty. Uzupełnienie struktury funkcjonalno-przestrzennej i ukształtowanie lokalnego centrum Chomiczówka na warszawskich Bielanach pod kierunkiem dr hab. inż arch. Magdaleny Staniszkis na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej

wyróżnienie

Panu Mateuszowi Niemirskiemu
za pracę pod tytułem
Sieć miastotwórczych parkingów kameralnych jako metoda odzyskania charakteru miejskiego ulic na przykładzie Warszawy pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Sławomira Gzella na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej

wyróżnienie

Pani Marcie Jabłońskiej
za pracę pod tytułem
„Praski szew” – projekt wielofunkcyjnej tymczasowej zabudowy uzupełniającej w zwartej tkance miejskiej jako element integrujący społeczność na Pradze Północ pod kierunkiem dr inż. arch. Małgorzaty Sikorskiej na Wydziale Architektury w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie

wyróżnienie honorowe

Pani Joannie Ryżko
za pracę pod tytułem
Rola świadomości architektonicznej w procesie rewitalizacji. Projekt rewitalizacji osiedla WSM Mokotów pod kierunkiem dr inż. arch. Grzegorza Rytela na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej

wyróżnienie honorowe

Pani Annie Karbowskiej i Pani Pauli Karpowicz
za pracę pod tytułem
Po prostu Węglówka. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i adaptacja magazynów na centrum nauki w Białymstoku pod kierunkiem dr inż. arch. Barbary Zin na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Jury pod przewodnictwem Zastępcy Dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki dr. inż. arch. Tomasza Sławińskiego, w składzie: mgr Tomasz Fudala (kurator MSN), dr hab. prof. Marta Leśniakowska (IS PAN) w kategorii:

teoretyczna praca magisterska

przyznało:

Nagrodę główną

Panu Michałowi Tomaszowi Wolszczakowi
za pracę pod tytułem
Dryf miejski. Aktywność człowieka w przestrzeni zurbanizowanej pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Gwosdza w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wyróżnienie

Panu Damianowi Zającowi
za pracę pod tytułem
Wpływ przynależności państwowej Truskawca na jego architekturę i układ przestrzenny pod kierunkiem dr hab. Rafała Eysmonta w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

Wyróżnienie

Panu Sergiuszowi Waludzie-Rozmus
za pracę pod tytułem
Jednostka sąsiedzka 2.0 – możliwości stymulowania procesów sieciowania społeczności lokalnych poprzez zmiany przestrzenne w zabudowie miejskiej na przykładzie osiedla „C” w Tychach pod kierunkiem dr inż. arch. Marka Janika na Politechnice Śląskiej w Gliwicach

Gratulujemy!

Kategorie

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: projektowej oraz teoretycznej.
W kategorii projektowej ocenione zostaną prace z zakresu architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, wzornictwa, grafiki użytkowej, konserwacji zabytków oraz dziedzin pokrewnych obejmujące projekty dotyczące przestrzeni publicznych – np. place, ulice, przestrzenie zielone, rekreacyjne, obiekty sportowe, projektów w skali urbanistycznej – np. projekty urbanistyczne, strategie rewitalizacji oraz budynków użyteczności publicznej – m.in. szkoły, szpitale, urzędy, obiekty kultury.


W kategorii teoretycznej ocenione zostaną prace opisujące zjawiska zachodzące w przestrzeni publicznej, dotyczące budynków publicznych, typologii, historii i zmian społeczno-gospodarczych, tj. prace z zakresu historii sztuki, historii architektury, teorii architektonicznej, procesów demograficznych, socjologii, antropologii, filozofii, ekonomii, kulturoznawstwa, ochrony dóbr kultury, ochrony środowiska, prawa, zarządzania oraz wszystkich innych oraz wszystkich innych aspektów dotyczących kształtowania i funkcjonowania budynków i przestrzeni wspólnych.

Nagrody

I nagroda w kategorii praktyka: 10 000 zł
I nagroda w kategorii teoria: 10 000 zł
Wyróżnienia (po dwa w każdej kategorii): 5 000 zł

Jury

Jurorzy w kategorii projekt:
dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach (Dyrektor NIAiU)
mgr inż. arch. Magdalena Federowicz-Boule
dr inż. arch. Jerzy Grochulski
Jurorzy w kategorii teoretycznej:
dr inż. arch. Tomasz Sławiński (Wicedyrektor NIAiU)
mgr Tomasz Fudala (kurator MSN)
dr hab. prof. Marta Leśniakowska (IS PAN)

Harmonogram

Zgłaszanie prac

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa (z dopiskiem Nagroda NIAiU 2020), do 7 września 2020 r. do godz. 16.00. Decyduje data doręczenia pracy do siedziby Instytutu.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 9 października 2020 r. o godz. 16.00 w Warszawie, w Pawilonie wystawowym SARP, ul. Foksal 2.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: nagroda@niaiu.pl