Nagroda NIAiU 2021

Nagroda NIAiU – Przestrzeń wspólna jest wartością to konkurs dla absolwentów różnych kierunków na najlepsze prace magisterskie obronione w latach 2020/2021.

Celem konkursu jest promocja najlepszych dyplomów oraz motywowanie studentów do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych i publicznych, czy obiektów użyteczności publicznej w swoich pracach magisterskich.

Kategorie

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: projektowej oraz teoretycznej.

W kategorii projektowej ocenione zostaną prace z zakresu architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, wzornictwa, grafiki użytkowej, konserwacji zabytków oraz dziedzin pokrewnych obejmujące projekty dotyczące przestrzeni publicznych – np. place, ulice, przestrzenie zielone, rekreacyjne, obiekty sportowe, projektów w skali urbanistycznej – np. projekty urbanistyczne, strategie rewitalizacji oraz budynków użyteczności publicznej – m.in. szkoły, szpitale, urzędy, obiekty kultury.

W kategorii teoretycznej ocenione zostaną prace opisujące zjawiska zachodzące w przestrzeni publicznej, dotyczące budynków publicznych, typologii, historii i zmian społeczno-gospodarczych, tj. prace z zakresu historii sztuki, historii architektury, teorii architektonicznej, procesów demograficznych, socjologii, antropologii, filozofii, ekonomii, kulturoznawstwa, ochrony dóbr kultury, ochrony środowiska, prawa, zarządzania oraz wszystkich innych oraz wszystkich innych aspektów dotyczących kształtowania i funkcjonowania budynków i przestrzeni wspólnych.

Nagrody

I nagroda w kategorii praktyka: 10 000 zł

I nagroda w kategorii teoria: 10 000 zł

Wyróżnienia (po dwa w każdej kategorii): 5 000 zł

Zwycięzcy otrzymają także statuetki Nagrody NIAiU zaprojektowane przez Janusza Kapustę:

Jury

Jurorzy w kategorii projekt:

dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach (Dyrektor NIAiU)

mgr inż. arch. Magdalena Federowicz-Boule

dr inż. arch. Jerzy Grochulski

Jurorzy w kategorii teoretycznej:

dr inż. arch. Tomasz Sławiński (Wicedyrektor NIAiU)

mgr Tomasz Fudala (kurator MSN)

dr hab. prof.  Marta Leśniakowska (IS PAN)

Harmonogram

Zgłaszanie prac

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa (z dopiskiem Nagroda NIAiU 2021), do 7 września 2021 r. do godz. 16.00. Decyduje data doręczenia pracy do siedziby Instytutu. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 października 2021 roku.