Studia podyplomowe Archi:kultura. Edukator architektoniczny

Potrzeba powszechnego kształcenia w zakresie edukacji o środowisku zbudowanym powinna stać się nieodzownym elementem kształtowania świadomego, obywatelskiego społeczeństwa.

Jest to zagadnienie szczególnie ważne w Polsce, kraju który od 30 lat, od momentu transformacji ustrojowej, odbudowuje i na nowo konstruuje własną kulturę kształtowania przestrzeni, co jest procesem niełatwym, a wręcz niewykonalnym bez równoczesnej edukacji społecznej.

Powszechna edukacja w zakresie kultury budowania jest w tym dążeniu elementem niezbędnym. Realizowana w ramach systemu oświaty, a także poza systemem edukacji – w muzeach, ośrodkach i instytucjach kultury itp. jest jedyną drogą do podniesienia społecznej świadomości, ale także i poczucia obywatelskiej odpowiedzialności za wspólną przestrzeń i środowisko naturalne. Kluczowymi elementami tego procesu powinni być kompetentni edukatorzy.

Stąd też zdecydowaliśmy o stworzeniu międzyuczelnianych, interdyscyplinarnych studiów podyplomowych na kierunku „ARCHI:KULTURA – edukator architektoniczny”, które pozwolą wykształcić kadrę edukatorów, mediatorów i nauczycieli, którzy mogliby w sposób świadomy i kompetentny prowadzić później indywidualne działania, kursy i wydarzenia, a także wprowadzać zajęcia nt. Baukultur. Koncepcja studiów zasadza się na założeniu interdyscyplinarnego dialogu między kierunkami pedagogicznymi i projektowo-architektonicznymi.

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych „ARCHI:KULTURA – edukator architektoniczny” jest wykształcenie edukatorów architektonicznych merytoryczne przygotowanych do popularyzacji wiedzy o środowisku zbudowanym, w kontekście powszechnego dążenia do podnoszenia kultury budowania i jakości otaczającej nas przestrzeni.

Absolwenci studiów wyniosą z nich umiejętności opracowywania i realizacji zajęć z zakresu powszechnej edukacji architektonicznej i przestrzennej (PEA), a także jej upowszechniania w instytucjach i ośrodkach kultury, a także szkołach podstawowych i średnich. Studia dają także przygotowanie do różnych form prowadzenia tzw. „mediacji architektoniczno-przestrzennej”, czyli społecznej komunikacji wątków związanych z architekturą i urbanistyką, kulturą kształtowania środowiska zbudowanego. Zajęcia dają możliwość poszerzenia wiedzy na temat architektury i urbanistyki, a także mechanizmów procesów planistycznych i partycypacyjnych.

Rozbudowany moduł zajęć dotyczących metodyki daje absolwentom studiów szeroki wachlarz praktycznych i innowacyjnych (kompetencje XXI wieku, STEAM education, kształcenie poszukujące, współczesne media, metody projektowe itp.) narzędzi oraz inspiracji do tworzenia autorskich scenariuszy zajęć, programów i wydarzeń edukacyjnych z zakresu powszechnej edukacji architektonicznej – dostosowanych do specyfiki wykonywanego zawodu, różnych grup odbiorców i obszarów działalności (szkoła, kultura, partycypacja). Przygotowane w toku studiów autorskie scenariusze i programy z zakresu edukacji (innowacje, autorski program kształcenia itp.), kultury, mediacji i partycypacji absolwenci kierunku będą mogli wykorzystać bezpośrednio w swoich bieżących działaniach zawodowych.

Program

Program studiów „ARCHI:KULTURA – edukator architektoniczny” obejmuje pięć modułów tematycznych:

 • Baukultur i powszechna edukacja architektoniczna (PEA) (8 godz.)
 • Wstęp do architektury i urbanistyki (28 godz.)
 • Metodyka (42 godz.)
 • Mediacja. Partycypacja. Dostępność (30 godz.)
 • Edukator/mediator PEA (28 godz.)

Wraz z seminarium (8 godz.) oraz zjazdem studia obejmują w sumie 162 godz. dydaktycznych (30 ECTS). W obrębie modułów w postaci wykładów i warsztatów, rozwijane są zagadnienia, dotyczące zarówno idei, jak i przede wszystkim praktycznej strony popularyzacji wiedzy o środowisku zbudowanym i kulturze budowania z poszanowaniem środowiska naturalnego. Zajęciom wykładowym i warsztatom w drugim semestrze towarzyszy seminarium (8 godz.), w trakcie którego słuchacze studiów pracują nad pracą końcową, czyli autorskim scenariuszem/programem/koncepcją wydarzeń edukacyjno-kulturalnych bądź mediacyjnych, pod okiem specjalistów i praktyków PEA. Przygotowanie i pozytywne zaliczenie pracy końcowej jest wraz z zaliczeniem wszystkich modułów tematycznych, warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów wydawanego przez Uniwersytet Pedagogiczny, i równolegle firmowane przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Politechnikę Krakowską oraz Politechnikę Gdańską. Program jest realizowany w obrębie dwóch semestrów akademickich. Swoim zakresem obejmuje cztery spotkania weekendowe w pierwszym semestrze oraz pięć spotkań weekendowych oraz zjazd (18 godz.) w drugim semestrze.

Studia zaplanowane są w formule hybrydowej: comiesięczne spotkania są realizowane w formule zdalnej (on-line), a zjazd w formie stacjonarnej – równocześnie max. w trzech lokalizacjach: w Krakowie, Warszawie i Gdańsku (obowiązuje limit osób na lokalizację i zapisy). Zajęcia weekendowe online odbywają się raz w miesiącu (2 dni, 18 godzin dydaktycznych) – w soboty, w godz. 9.00–18.15 oraz w niedziele, w godz. 9.00–16.30 (z przerwą obiadową). W czerwcu odbywa się zjazd* oraz jedno finalne spotkanie weekendowe.

*Zjazd: (1 weekend, sobota: godz. 9.00–18.15 oraz niedziela godz. 9.00–16.30 / w sumie 18 godzin dydaktycznych).

Studia mają charakter międzyinstytucjonalny i są pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce, a nawet w Europie. Współtworzymy je wspólnie z: Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej. Dzięki tej współpracy chcielibyśmy objąć zakresem dostępności naszych studiów cały kraj, a poprzez w przeważającej mierze zdalny charakter studiów – udostępnić je zainteresowanym z różnych miejsc w Polsce.

 • program studiów zatwierdzany jest przez złożoną ze specjalistów Radę programową, a do grona kadry dydaktycznej zaprosiliśmy architektów, urbanistów, pedagogów, ludzi kultury, praktyków partycypacji i animacji działań z zakresu PEA
 • ważnym elementem studiów jest zjazd, który realizowany jest w max. trzech lokalizacjach: Warszawie, Krakowie i Gdańsku. W trakcie zjazdów słuchacze będą mieli możliwość odbycia warsztatów, spotkań z praktykami, spacerów architektonicznych oraz wizyt w znakomitych instytucjach związanych z ideą PEA
 • nad merytoryką i realizacją studiów wspólnie czuwają kierownicy i koordynatorzy reprezentujący wszystkie instytucje partnerskie
 • stawiamy na innowacyjne metody kształcenia w edukacji, mediacji i partycypacji
 • słuchacze studiów będą mogli korzystać ze stopniowo rozbudowywanych ciekawych i atrakcyjnych materiałów udostępnianych wyłącznie dla nich poprzez specjalną platformę edukacyjną tworzoną przez NIAiU (wykłady, webinaria)
 • praca końcowa stworzona pod okiem praktyków i specjalistów będzie gotowym do wykorzystania w praktyce zawodowej materiałem, i być może początkiem dalszych działań w zakresie PEA
 • po ukończeniu studiów studenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów międzyinstytucjonalnych na uczelni pedagogicznej, sygnowane także przez NIAiU, a także PK i PG

Rekrutacja

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I stopnia (licencjackich, inżynierskich) lub II stopnia (magisterskich).

Uczestnikami studiów mogą być m.in.: absolwenci kierunków: architektury, kierunków artystycznych, projektowych, humanistycznych, a także nauczyciele, wychowawcy w świetlicach szkolnych, muzealnicy, pracownicy domów kultury, animatorzy kultury, liderzy lokalni/regionalni, osoby pracujące w samorządach lokalnych i organizacjach pozarządowych. Osoby chcące zwiększyć swoje kwalifikacje w dziedzinie edukacji i mediacji architektoniczno-przestrzennej.

Absolwent studiów podyplomowych „ARCHI:KULTURA – edukator architektoniczny” jest przygotowany merytorycznie do opracowywania i realizacji zajęć z zakresu powszechnej edukacji architektonicznej i przestrzennej w instytucjach publicznych, ośrodkach kultury, a także szkołach podstawowych i średnich.

Studia dają słuchaczom możliwość poszerzenia wiedzy na temat środowiska zbudowanego, architektury i urbanistyki, a także mechanizmów procesów planistycznych i partycypacyjnych. Rozbudowany zakres zajęć, dotyczących metodyki daje absolwentom studiów szeroki wachlarz praktycznych innowacyjnych narzędzi oraz inspiracji do tworzenia autorskich scenariuszy zajęć, programów i wydarzeń edukacyjnych z zakresu powszechnej edukacji architektonicznej – dostosowanych do specyfiki wykonywanego zawodu i działań (szkoła, kultura, partycypacja).

Absolwenci studiów są zaznajomieni z podstawowymi zagadnieniami z zakresu dydaktyki i pedagogiki nauczania różnych grup wiekowych (dzieci – młodzież – dorośli), a także metodyką przekazywania wiedzy o środowisku zbudowanym zarówno w procesach edukacyjnych, jak też w ramach inicjatyw kulturalnych, działań administracji samorządowej, partycypacji itp. Słuchacze studiów nabywają również umiejętności z zakresu komunikacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów przestrzennych, związanych z przemianami w przestrzeni miejskiej i procesami partycypacji.

Absolwenci kierunku będą mogli wykorzystać elementy edukacji architektoniczno-przestrzennej w swoich zawodowych działaniach, a być może zobaczą nawet w tej specjalizacji swoją własną ścieżkę zawodową. Studia mają charakter dokształcający. Studia nie dają słuchaczom kwalifikacji nauczycielskich i/lub zawodowych.

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 została zakończona.

Kadra

dr inż. arch. Dorota Wantuch-Matla – Kierowniczka studiów
Katarzyna Domagalska – Kierowniczka merytoryczna ze strony NIAiU
dr inż. arch. Elżbieta Kusińska – Koordynatorka studiów z ramienia Wydz. Architektury Politechniki Krakowskiej
dr inż. arch. Piotr Marczak – Koordynator studiów z ramienia Wydz. Architektury Politechniki Gdańskiej