Dla autorów

Etyczne zasady, zobowiązania i uprawnienia wydawcy oraz Autora (Redaktora Naukowego)
 1. Wydawnictwo zachowuje poufność co do tekstów zgłoszonych do publikacji, w szczególności zobowiązuje się do nieujawniania ich w jakiejkolwiek postaci i części osobom spoza grona biorącego udział w postępowaniu kwalifikacyjnym i procedurze recenzowania oraz w opracowaniu redakcyjnym i przygotowaniu do druku.
 2. Decyzja o skierowaniu do opracowania redakcyjnego i do druku zgłoszonych do publikacji tekstów o charakterze naukowym zapada wyłącznie w postępowaniu kwalifikacyjnym, na podstawie wstępnej oceny Komisji Wydawniczej, dwóch recenzji oraz decyzji Dyrektora NIAiU.
 3. W przypadku tomów zbiorowych Wydawnictwo ma prawo domagać się od Redaktora Naukowego pracy zgody na odstąpienie od publikacji części tekstu negatywnie ocenionej przez Komisję Wydawniczą i/lub negatywnie zaopiniowanej przez recenzentów.
 4. Wydawnictwo gwarantuje dochowanie najwyższych standardów kompetencji i staranności w opracowaniu redakcyjnym, typograficznym i edytorskim skierowanych do publikacji tekstów.
 5. Wydawnictwo ma prawo na każdym etapie procesu edytorskiego odstąpić od publikacji w sytuacji odkrycia plagiatu, niewiarygodności lub fałszerstwa badań, istotnych błędów i niedociągnięć merytorycznych bądź naruszenia etyki wydawniczej.
 6. Publikacja tekstu ma za podstawę prawną umowę na wydanie dzieła przez NIAiU, zawieraną przez Autora z Dyrektorem NIAiU.
Procedura recenzyjna
 1. Dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki wraz z Komisją Wydawniczą, w której skład wchodzą kierownicy Działu Naukowego, Archiwizacji, Opracowania Zbiorów i Cyfryzacji oraz Działu Wydawnictw wraz z Biblioteką, przeprowadzają raz w roku postępowanie kwalifikacyjne w celu wyłonienia tekstów publikowanych w Wydawnictwie NIAiU. Dotyczy ono monografii, tomów zbiorowych, wydawnictw źródłowych o charakterze naukowym.
 2. Komisja Wydawnicza wstępnie ocenia możliwość publikacji w wydawnictwie, biorąc pod uwagę takie kryteria, jak: oryginalność badań i wkład do stanu wiedzy, brak jakichkolwiek przesłanek wskazujących na plagiat czy innego rodzaju niewskazaną zależność tekstu od innych prac (np. wysoce kompilacyjny charakter bądź wtórność wywodów), poprawność językowa i biegłość retoryczna.
 3. Po uzyskaniu przez zgłoszony tekst oceny pozytywnej, Komisja – kierując się przesłankami merytorycznymi (wybitni specjaliści) i etycznymi (brak konfliktu interesów, renoma bezstronności) – wybiera dwóch recenzentów dla każdej zgłoszonej do publikacji pozycji.
 4. W razie niepotwierdzenia w terminie 14 dni zgody na wykonanie recenzji, Komisja niezwłocznie wyznacza nowego recenzenta.
 5. Recenzent zobowiązany jest do wykonania w terminie miesięcznym (w przypadku prac wielotomowych oraz obszernych i zaopatrzonych w rozbudowany aparat naukowy wydawnictw źródłowych – w terminie trzymiesięcznym) szczegółowej, wyczerpującej i wskazującej błędy, braki i uchybienia warsztatowe recenzji opisowej. Dwie recenzje negatywne wykluczają tekst z dalszych etapów postępowania kwalifikacyjnego. Wobec recenzji rozbieżnych rozstrzygająca jest ocena Komisji.
 6. Autor pracy, która uzyskała pozytywną ocenę, jest zobowiązany ustosunkować się na piśmie do uwag recenzentów i w terminie nie dłuższym niż miesiąc złożyć poprawiony tekst.
 7. Komisja przedstawia Dyrektorowi NIAiU ranking tekstów zgłoszonych do publikacji, które przeszły etap recenzji. Wyniki kwalifikacji ogłasza Dyrektor NIAiU.