Deklaracja dostępności strony internetowej Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki.

Data publikacji strony internetowej: 20.04.2018

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych. Trwają prace na dostosowaniu strony do wymagań dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2019. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dominik Witaszczyk, adres poczty elektronicznej d.witaszczyk@niaiu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 522 65 33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa

Wejście do budynku znajduje się za bramą prowadzącą do Pałacu Zamoyskich przy ul. Foksal, w lewej oficynie. Drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 55-110 cm do klatki schodowej są umieszczone na wysokości 10 cm (1 stopień). Domofon oznakowany naklejką wyboru przycisku znajduje się na wysokości 145 cm, na lewo od drzwi. Na elewacji, przy wejściu, po lewej stronie, znajduje się tabliczka z nazwą i logiem Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki oraz danymi kontaktowymi do Instytutu i godzinami przyjmowania interesantów.

Siedziba znajduje się na 2. i 3. kondygnacji nadziemnej budynku. Schody zaczynają się na poziomie wejścia do klatki schodowej.

Na 1 piętrze (2 kondygnacji) – znajduje się recepcja Instytutu. Pokoje są połączone korytarzami o szerokości nie mniejszej niż 150 cm na 1. piętrze (2 kondygnacja) i 95 cm na 2. piętrze (3. kondygnacja). Wejścia do pokoi oraz toalet mają szerokość 90 cm (1 piętro) oraz 260 cm (2 piętro). Na obu kondygnacjach nie ma progów. Toalety nie są dostosowane do użytku osób niepełnosprawnych. Najbliższe miejsce przeznaczone do parkowania osób niepełnosprawnych znajduje na rogu ul. Kopernika i ul. Foksal. Osoba z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku. Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego. Jest dostęp do bezpłatnej, bezprzewodowej sieci internetowej.