Pracuj w NIAiU: Główny/a Księgowy/a

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki w Warszawie poszukuje kandydatów/tek na stanowisko:

Główny/a Księgowy/a
Miejsce pracy: Warszawa

Podstawowe obowiązki:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • przygotowywanie planów finansowych jednostki;
 • opracowywanie i wdrażanie procedur wewnętrznych wydawanych przez
  Dyrektora Instytutu dotyczących prowadzenia rachunkowości, w tym aktualizacja polityki rachunkowości;
 • współpraca z Dyrektorem Instytutu w zakresie tworzenia polityki finansowej
  instytucji;
 • dostarczanie kierownictwu Instytutu aktualnej i rzetelnej informacji o stanie finansowym jednostki;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych rocznych, okresowych i bieżących dla potrzeb kierownictwa jednostki, sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu, w tym rozliczanie finansowe dotacji podmiotowej i dotacji celowych;
 • przygotowanie i opracowanie materiałów sprawozdawczych do oceny biegłego rewidenta;
 • nadzór nad Działem Finansowo-Kadrowym;
 • współpraca z bankiem, organami skarbowymi, ZUS, GUS w zakresie realizowanych zadań;
 • nadzorowanie prawidłowego obliczania podatków i składek na ubezpieczenie społeczne oraz terminowej realizacji zobowiązań;
 • bieżące monitorowanie zmian w regulacjach prawnych dot. kwestii finansów i rachunkowości.

Wymagania:

Kandydat powinien spełniać, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), następujące wymagania:

 • posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA);
 • znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;

spełnia jeden z poniższych warunków:

 •  ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
 • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w instytucjach kultury;
 • znajomość programów pakietu Symfonia.
 • znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych i umiejętność ich prawidłowego interpretowania i stosowania;
 • znajomość w zakresie zagadnień finansowo-płacowych ustaw: Kodeks pracy, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ubezpieczeniu społecznym, o ubezpieczeniu zdrowotnym oraz aktów wykonawczych w tym zakresie; 
 • znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel);
 • bardzo dobre umiejętności analityczne;
 • doskonałe umiejętności organizacyjne oraz myślenie strategiczne;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem;
 • umiejętność budowania relacji z zespołem i podmiotami zewnętrznymi;

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat;
 • wynagrodzenie: 12 300,00 – 15 500,00 brutto;
 • pracę w dynamicznie rozwijającym się, twórczym i zaangażowanym zespole;
 • dofinansowanie karty MultiSport;
 • dofinansowanie do wypoczynku;
 • brak dress code’u;
 • możliwość zdobycia doświadczenia w prężnie rozwijającej się instytucji kultury;
 • bezpłatny parking dla pracowników

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

1. CV;

2. Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;

3. Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego;

4. Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. Podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające formułę o treści:

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji  na oferowane stanowisko.

Miejsce i sposób składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV z podaniem numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej) w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: „ Główny/a Księgowy/a”

 • listownie na adres: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki , ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa,
 • osobiście: w sekretariacie Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa, w godz. 9.00–16.00, 

lub:

 •  w wersji elektronicznej na adres e-mail: dop@niaiu.pl  wpisując w temacie maila: Główny/a Księgowy/a

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.