Nabór na studia podyplomowe Humanistyka Architektoniczna

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki oraz Instytut Badań Literackich PAN ogłaszają nabór na studia podyplomowe Humanistyka Architektoniczna.

Studia są skierowane do osób związanych z zarządzaniem i analizą przestrzeni miejskiej, urzędników miejskich, deweloperów, przewodników miejskich oraz absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, zarówno kierunków humanistycznych (polonistyka, nauki o kulturze i religii, filozofia, historia, nauki o sztuce), jak i absolwentów kierunków inżynieryjno-technicznych (architektura i urbanistyka, geodezja, ochrona dziedzictwa i konserwacji zabytków) oraz społecznych (geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki socjologiczne).

Charakter studiów: interdyscyplinarne, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy perspektywą dyscyplin przynależących do dziedzin humanistycznych i technicznych
Kierownik studiów i autorka programu: dr Aleksandra Wójtowicz
Czas trwania studiów: dwa semestry (październik 2024 – czerwiec 2025)
Częstotliwość zjazdów: raz w miesiącu (sobota – niedziela)
Tryb studiów: hybrydowy (4 zjazdy stacjonarne w Pałacu Staszica w Warszawie, 5 zjazdów online)
Czesne za studia: 2300 zł za semestr łącznie 4600 zł + 300 zł opłata rejestracyjna
Liczba punktów ECTS: 60
Liczba godzin:182 godziny dydaktyczne

Humanistyka architektoniczna jest inicjatywą edukacyjno-badawczo-publiczną w zakresie statusu potrzeb zarówno dzisiejszej humanistyki, obszaru nauk technicznych jak i działań społecznych, stojących wobec wyzwań wynikających z polityki zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie istotne jest tu zadbanie o zachowanie dziedzictwa, ciągłości i tożsamości kulturowej. Ich celem jest tworzenie i propagowanie nowej jakości w myśleniu o przestrzeni uwzględniającym zarówno jej fizyczny, jak i kulturowy wymiar.

Program studiów opiera się na kompleksowym myśleniu o przestrzeni, przekraczającym granice dyscyplin i dziedzin. Jego istotą jest przybliżenie uczestnikom jej kulturowego i kulturotwórczego wymiaru, zgodnie z najnowszymi ujęciami propagowanymi na arenie międzynarodowej, gdzie istotne jest zatarcie granicy pomiędzy humanistyką i obszarem nauk technicznych w myśleniu o przestrzeni miejskiej.

Projekt jest odpowiedzią na najnowsze wyzwania stojące nie tylko przed polską nauką, ale także działaniami w zakresie polityki i gospodarki w obszarze zrównoważonego rozwoju (niezwykle ważnego w obliczu rozwoju miast i ruchów migracyjnych) oraz humanistyki obywatelskiej. Ich wytyczne stanowią obecnie kluczowe trendy w myśleniu na arenie międzynarodowej, w Polsce zaś nie doczekały się jeszcze realizacji w postaci kompleksowych projektów łączących ww. obszary w jednym modelu postępowania. Działania aktualnie angażujące poszczególne państwa na drodze porozumień i dobrowolnego akcesu ewoluują w kierunku obowiązujących standardów i wytycznych (np. miasta przyjazne dla klimatu). Ponadto program studiów obejmuje zajęcia poświęcone zagadnieniom metanauki (ewolucji badań i modeli myślowych) a także warsztaty zakresu wykorzystania cyfrowych danych przestrzennych i zdigitalizowanych zasobów źródłowych.

Humanistyka architektoniczna w proponowanej postaci łączy działania badawcze, edukacyjne i obywatelskie. Równolegle do realizacji programu nauczania planowana jest organizacja otwartych paneli dyskusyjnych i spotkań naukowych, w których będą mogli uczestniczyć także słuchacze studiów, ale także architekci i urbaniści, inni badacze i osoby spoza środowiska naukowego.

Grupę wykładowców tworzy wybitne grono badaczy, architektów i urbanistów, których prace i projekty stanowią kluczowe osiągnięcia w obszarze zarówno badań nad przestrzenią, jak i na polu prac projektowych:

dr inż. arch. Krystyna Ilmurzyńska (PW), dr hab. Jacek Kaczmarek, prof. UŁ, dr hab. Andrzej Leśniak, prof. IBL PAN, dr hab. Mikołaj Madurowicz (UW), dr hab. Mieczysław Miazga, prof. emerytowany WSPA, dr Krzysztof Mordyński (Muzeum UW), prof. dr hab. Ryszard Nycz, prof. emerytowany zwyczajny IBL PAN, arch. inż. Michał Owadowicz (współpracuje z  MAU), dr hab. Włodzimierz Pessel, prof. UW, dr hab. Igor Piotrowski (UW), dr Cezary Rosiński (IBL PAN), dr Andrzej Skalimowski  (NIAiU, IHN PAN), prof. dr hab. arch. Bolesław Stelmach (NIAiU), dr hab. Justyna Tabaszewska, prof. IBL PAN, prof. dr hab. Wojciech Tomasik (UKW), dr Paweł Weszpiński (Muzeum Warszawy), dr hab. inż. arch., prof. PW Anna Wierzbicka (PW), dr Aleksandra Wójtowicz (IBL PAN). 

Metody: wykłady, konwersatoria, zajęcia plenerowe, zajęcia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Wykłady i warsztaty prowadzone przez poszczególnych wykładowców i wpisujące się w obręb różnych dyscyplin w sposób zaplanowany korespondują ze sobą i wzajemnie się uzupełniają. Podejmowane zagadnienia i tematy niezbędne w myśleniu o przestrzeni miejskiej mają na celu pokazanie uczestnikom różnych perspektyw, modeli myślowych i dróg analiz, których wyniki stanowią niezbędny element w procesie zarządzania i projektowania przestrzeni miejskiej.

Efekty kształcenia: uczestnicy studiów poznają teorie, metody i narzędzia analityczne umożliwiające przeprowadzenie analizy przestrzeni tak, by jej wyniki były przydatne dla grup decyzyjnych a także projektujących i przekształcających przestrzeń miejską. Przedstawicielom kierunków humanistycznych, zainteresowanych działaniami na rzecz przekształcania przestrzeni oraz osób związanych z turystyką miejską itp. wiedza ta w założeniu ma służyć możliwościom włączenia się prace projektowe i działania decyzyjne dotyczące miast. Z kolei przedstawiciele profesji związanych z projektowaniem i przekształcaniem przestrzeni oraz urzędnicy miejscy i deweloperzy będą mogli wzbogacić wiedzę o teorie, metody i wyniki badań z zakresu kulturowego wymiaru przestrzeni i działań wpisujących się w najnowsze trendy światowe.

Zasady ukończenia studiów: obecność na zajęciach (dopuszczalna określona liczba nieobecności) oraz przygotowanie pracy końcowej w jednym z dwóch obszarów – do wyboru przez uczestnika studiów: a) praca analityczna w zakresie badań nad przestrzenią – perspektywa humanistyczna b) praca projektowa – perspektywa architektoniczna/urbanistyczna.

Rekrutacja prowadzona jest za pośrednictwem formularza

Więcej informacji oraz terminy zjazdów na stronie IBL PAN

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres: podyplomowe@ibl.waw.pl, tel. 605-316-757 (poniedziałek-piątek, 9.00-16.00). Pytania dotyczące kierunku HA prosimy kierować na adres kierownika: aleksandra.wojtowicz@ibl.waw.pl

Zapraszamy!

Liczba miejsc ograniczona