Odbudowa z gruzów: wczoraj i dziś. Spotkanie online, 15.03

Zapraszamy na kolejne spotkanie Domu Odbudowy Ukrainy oraz NIAiU. Tym razem prof. Viacheslav Troian (ETH Zürich) i dr Adam Przywara (Université de Fribourg) zaprezentują historyczne i współczesne podejścia do przetwarzania gruzów w budulec powojennej przyszłości.

Po II Wojnie Światowej w miastach na powojennym terytorium Polski znajdowało się ponad 170 milionów m3 gruzów. Jak wskazują wyliczenia z tamtego okresu, z tej ilości materiału mógł zostać usypany mur o wysokości 10 metrów, który ponad dwa razy okrążyłby powojenne granice kraju. Jednak odpowiednio przetworzony, gruz mógł też posłużyć do odbudowy około 1 pokoju na każdego mieszkańca zrujnowanych miast w kraju. Jak zatem wyglądało użycie gruzów w odbudowie Polskich miast po II Wojnie Światowej?

Odpowiedź na to pytanie nie sposób dziś udzielać bez przyjrzenia się współczesnym możliwościom recyklingu gruzu i ich zastosowaniu w odbudowie miast zniszczonych przez rosyjską inwazję w Ukrainie.
In the aftermath of World War II there was more than 170 million cubic meters of rubble strewn in the cities across Poland. According to calculations from the period, this amount of material could suffice to rise a 10-meter wall, which would encircle the country’s postwar borders more than twice. However, If properly processed, the rubble could also have been used to rebuild about 1 room for every inhabitant of cities across the country. How then was the rubble used in the reconstruction of Poland following WWII? Today, it is impossible to discuss a historical answer to that question without considering the contemporary possibilities of rubble recycling and their use in rebuilding of Ukrainian cities ruined by the Russian invasion. At the next event of Dom Odbudowy Ukrainy, Prof. Viacheslav Troian (ETH Zürich) and Dr. Adam Przywara (Université de Fribourg) will bring forward a view of an engineer and a historian on the possibilities of making rubble a building material of the postwar future.

Після Другої світової війни у містах Польщі залишилося понад 170 мільйонів кубометрів уламків, розкиданих по всій країні. Згідно з тогочасними підрахунками, цієї кількості матеріалу вистачило б, щоб звести 10-метрову стіну, яка більше ніж двічі оточила б повоєнні кордони країни. Однак, за умови належної обробки, з цього щебеню можна було б відбудувати приблизно по 1 кімнаті на кожного мешканця по всій країні. Як же тоді були використані уламки для відбудови Польщі після Другої світової війни? Сьогодні неможливо дискутувати про відповідь на це питання, не розглядаючи сучасні можливості рециклінгу уламків та їх використання у відбудові українських міст, зруйнованих російським вторгненням. На наступному заході Dom Odbudowy Ukrainy професор В’ячеслав Троян (ETH Zürich) та доктор Адам Пшивара (Université de Fribourg) представлять погляд інженера та історика на можливості перетворення щебеню на будівельний матеріал у післявоєнному майбутньому.

Kiedy: 15.03, godz. 17.30 / 18.30 czasu UA
Gdzie: transmisja YouTube

Udział wezmą

prof. sc.d. inż. Viacheslav Troian
Profesor zwyczajny Wydziału Technologii Konstrukcji i Materiałów Budowlanych na Kijowskim Narodowym Uniwersytecie Budownictwa i Architektury [Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА)]. Aktualnie związany z ETH Zürich, gdzie w ramach inicjatywy “Solidarity with Ukraine” realizuje badania dotyczące współczesnego recyklingu gruzów w produkcji betonu.
Prof. Dr. Sc. Viacheslav Troian
Full professor at the Department of Construction and Building Materials Technology at the Kiev National University of Construction and Architecture [Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА)]. He is currently affiliated with ETH Zürich, where, as part of the „Solidarity with Ukraine” initiative, he is conducting research on recycling of rubble in production of concrete for postwar reconstruction purposes.
Професор, д.т.н. В’ячеслав Троян
Професор кафедри будівництва та технології будівельних матеріалів Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА). Наразі він є співробітником Швейцарської вищої технічної школи Цюріха, де в рамках ініціативи „Солідарність з Україною” проводить дослідження з рециклінгу щебеню у виробництві бетону для цілей післявоєнної відбудови.

dr Adam Przywara
Historyk i badacz architektury. Za pracę poświęconą historii przemiany powojennych gruzów w architekturę i krajobraz powojennej Warszawy w 2022 roku uzyskał stopień naukowy doktora na University of Manchester. Obecnie związany z Université de Fribourg. Kurator wystawy Zgruzowstanie Warszawy 1945–1949, której otwarcie w Muzeum Warszawy zaplanowano na koniec marca b.r.
Dr Adam Przywara
Architectural historian and researcher. He received a PhD from the University of Manchester (2022) for his work on the history of transformation of rubble into the architecture and landscape of postwar Warsaw. Currently working as a postdoctoral researcher at the Université de Fribourg. He is curator of the exhibition Warsaw 1945-1949: Rising from Rubble, scheduled to open at the Warsaw Museum at the end of March this year.
Доктор Адам Пшивара
Історик та дослідник архітектури. Здобув ступінь доктора філософії в Манчестерському університеті (2022) за роботу з історії трансформації руїн в архітектуру та ландшафт повоєнної Варшави. Наразі працює постдокторантом в Університеті Фрібура. Куратор виставки „Варшава 1945-1949: Відродження з руїн”, відкриття якої заплановане на кінець березня цього року у Музеї Варшави.

fot. ze zbiorów NAC