CFP – Seminarium poświęcone polskiej architekturze lat 80. i 90.

O polskiej architekturze lat 80. i 90. mówi się i pisze coraz więcej. Wciąż jednak jest to temat pełen białych plam: brakuje monografii ówcześnie tworzących projektantów czy analiz niuansujących postrzeganie obu dekad – skupiających się na charakterystycznych uwarunkowaniach czy procesach rządzących budowaniem w danym mieście. No, chyba że… o tych opracowaniach nie wiemy.

Chcemy więc stworzyć przestrzeń do spotkania się, wymiany wiedzy i dyskusji. Zapraszamy do udziału w seminarium badaczy i badaczki, którzy swoją bieżącą pracę naukową wiążą z omawianym okresem. Interesują nas wątki takie jak:

  • konfrontacje z dotychczasowym stanem badań i używanymi pojęciami
  • lokalne środowiska architektoniczne, poszczególni twórcy lub zespoły projektowe, obiekty postmodernistyczne, zarówno te zrealizowane, jak i te, które pozostały na papierze
  • oswajanie tendencji postmodernistycznych na różnych polach działalności architektoniczno-urbanistycznej
  • zmiany społeczne, polityczne, ekonomiczne i prawne w funkcjonowaniu architektów i procesie projektowania na przestrzeni lat 80. i 90.

Seminarium odbędzie się 2.06.2023 we Wrocławiu. Przewidujemy część referatową z wystąpieniami do 30 min. i część warsztatową/przeznaczoną na swobodną dyskusję. Organizatorzy będą w stanie pokryć część kosztów związanych z przygotowaniem wystąpienia i przyjazdem na miejsce.

Abstrakty wystąpień (do 800 znaków) i krótki biogram należy przesłać do 12.03.2023 na adres a.stepien@niaiu.pl Pod tym adresem można też uzyskać potrzebne informacje.

Decyzję o zaproszeniu na seminarium (najpóźniej do 16.03.2023) podejmie Komitet Organizacyjny w składzie: Alicja Gzowska (Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego – Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie), Adam Pacholak (Pracownia Badań nad Urbanistyką i Architekturą Nowoczesną UWr, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego), Aleksandra Stępień-Dąbrowska (Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki)

Opieka merytoryczna nad przedsięwzięciem:
prof. Agnieszka Zabłocka-Kos, Pracownia Badań nad Urbanistyką i Architekturą Nowoczesną UWr, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

Partnerzy Wydarzenia
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
Muzeum Architektury we Wrocławiu
Pracownia Badań nad Urbanistyką i Architekturą Nowoczesną Uwr

Patronat
Kwartalnik RZUT