Współpraca NIAiU z Towarzystwem Urbanistów Polskich

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich podejmują współpracę w zakresie upowszechniania wiedzy oraz poszerzania świadomości znaczenia jakości przestrzeni i zachodzących w niej procesach oraz urbanistyki jako tych obszarów kultury, które oddziałuje na wszystkich użytkowników.

Celem współpracy ma być przede wszystkim aktywność edukacyjna, realizowana poprzez działania wystawiennicze, popularyzatorskie, promocyjne oraz wydawnicze, które mają przyczyniać się do kreowania i promowania dobrych praktyk w zakresie zagospodarowania przestrzeni. Istotnym elementem wspólnej działalności będzie również archiwizacja i dokumentacja dorobku polskich architektów i urbanistów oraz jego udostępnianie szerokiej publiczności, a także tworzenie i uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych sieciach współpracy z podmiotami zaangażowanymi w promocję i rozwój architektury i urbanistyki. Ważnym zadaniem będzie również podejmowanie działań w kierunku profesjonalizacji oraz doskonalenia zawodowego architektów i urbanistów m.in. poprzez wzmacnianie współpracy z sektorem nauki, edukacji oraz studiami projektowymi. Działania te będą adresowane do wszystkich użytkowników przestrzeni, z uwzględnieniem oferty kierowanej do profesjonalistów.

Podczas uroczystego spotkania, umowę o współpracy podpisali prof. Bolesław Stelmach, Dyrektor NIAiU oraz dr arch. Tomasz Majda, Prezes TUP