Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystent(ka) w Dziale Projektów Zewnętrznych i Wystaw

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

poszukuje kandydatów/tek na stanowisko:
Asystent/ka w Dziale Projektów Zewnętrznych i Wystaw

Miejsce pracy: Warszawa

Podstawowe obowiązki na stanowisku Asystent/ka w Dziale Projektów Zewnętrznych i Wystaw:

 • współpraca z Działem Projektów Zewnętrznych i Wystaw w zakresie przygotowania wystaw poświęconych architekturze;
 • współpraca z kuratorami wystaw w zakresie sprawdzania dostępności materiałów archiwalnych i licencji;
 • prowadzenie ewidencji i dbanie o zachowanie aktualności list obiektów prezentowanych na wystawach;
 • pozyskiwanie licencji i skanów materiałów z zasobów archiwalnych i zewnętrznych, pozyskiwanie zgód na prezentację zamawianych obiektów (fotografie, rysunki, grafiki, makiety architektoniczne);
 • dbanie o prawidłowość podpisów na etapie produkcji wystawy;
 • wsparcie Działu w zakresie bieżących potrzeb wynikających z przygotowania wystawy, w tym kontakt z wykonawcami zewnętrznymi, przygotowywanie wniosków i dokumentacji zakupów na potrzebę wystawy;
 • współpraca z projektantami aranżacji i grafikiem w zakresie pozyskiwania i przekazywania materiałów na potrzeby realizacji wystawy;

Wymagania:

 • Wykształcenie: minimum niepełne wyższe w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych, prawa, administracji i pokrewnych;
 • mile widziane doświadczenie w pracy w instytucjach kultury, przy realizacji wystaw lub wydawnictw;
 • znajomość zagadnień związanych z prawem autorskim i pozyskiwania licencji;
 • znajomość zagadnień związanych z produkcją wystaw i technicznych aspektów pozyskiwanych materiałów archiwalnych, fotografii;
 • dobra znajomość pakietu MS Office (Excel);
 • umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem;
 • samodzielność i dobra organizacja pracy;
 • rozwinięte zdolności komunikacyjne;

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie na okres do końca października 2019 roku;
 • możliwość realizacji zadań zdalnie;
 • elastyczny czas pracy;
 • wynagrodzenie w wysokości 4000-4500 zł brutto;
 • pracę w dynamicznie rozwijającym się, twórczym i zaangażowanym zespole;

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 1. Życiorys/CV i list motywacyjny,
 2. Podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające formułę o treści:

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji  na oferowane stanowisko.

Miejsce i sposób składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV i list motywacyjny z podaniem numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej) w terminie do dnia 16 lipca 2019 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru  na stanowisko: Asystent/ka w Dziale Projektów Zewnętrznych i Wystaw”

 • listownie na adres: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki , ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa,
 • osobiście: w sekretariacie Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Foksal 4, 00-366 Warszawa, w godz. 9.00–16.00,  
 • w wersji elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@niaiu.pl wpisując w temacie maila: Asystent/ka w Dziale Projektów Zewnętrznych i Wystaw”

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie o naborze [PDF]

Informacja dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Administratorem danych jest Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki (dalej: NIAiU), ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa.
 3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@niaiu.pl lub pisemnie na adres NIAiU.
 4. Cele przetwarzania danych osobowych: dane osobowe kandydatów do pracy są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych.
 5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 poz. 108, z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze.
 6. Informacje o odbiorcach danych osobowych: Dane osobowe kandydatów do pracy nie są ujawniane innym odbiorcom.
 7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: dane osobowe są przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, ale nie dłużej niż 3 miesiące od dnia przesłania CV i listu motywacyjnego.
 8. Uprawnienia z art. 15-21 RODO: przysługują Pani/Panu prawa do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 9. Prawo do wniesienia skargi: Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
 10. Obowiązek podania danych Podanie przez kandydatów do pracy danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi uwzględnienie Pani/Pana w prowadzonym procesie rekrutacyjnym.
 11. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.